Linkovi

Konvencija  protiv medjunarodnog organizovanog kriminala - 2003-09-28


Nova konvencija o spreèavaju medjunarodnog organizovanog kriminala stupa na snagu sutra. Dopisnica Glasa Amerike Melani Sali izveštava o tome iz Ureda Ujiedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala u Beèu.

Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala saopštio je da je sto èetrdeset sedam zemalja, ukljuèujuæi Kinu, Rusiju , Sjedinjene Države i veæinu latinskoamerièkih zemalja, potpisalo prvu zakonom obavezujuæu konvenciju protiv medjunarodnog organizovanog kriminala. Konvecija obavezuje zemlje potpisnice da usvoje zajednièke kontrolne mere protiv pranja novca, korupcije, obstrukcije pravosudja i uèešæa u organizovanom kruiminalu. Odredjeni su takodje novi propisi o ekstradiciji i zajednièkim istragama da se kriminalne aktivnosti ne bi mogle prikrivati bankarskim tajnama. Ujedinjene nacije ukazuju da grupe organizovanog kriminala koriste novu komunikacionu tehnologiju za sticanje ogromnih profita od krijumèarenja migranata i i trgovanja ljudiima , naroèito ženom i decom. Prema nalazima Ujedinjenih nacija, oko pedeset hiljada žena i dece odvodi se godišnje samo iz Sjedinjenih Država i prisiljava da rade kao prostitutke ili služinèad. Da bi se tome stalo na put, doneti su dodatni protokoli, kako navodi direktor Centra za prevenciju medjunarodnog kriminala Eduardo Vetere.

“Jedan od specifiènih prekršaja- o kome je takodje donet dodatni protokol-je zaštita od trgovanja ljudima. “

Drugi protokoli koji æe stupiti na snagu tièu se krijumèarenja migranata i vatrenog oružja. Ujedinjene nacije planiraju medjunarodnu konferenciju u Beèu da bi se videlo kako deluje nova konvencija protiv medjunarodnog organizovanog kriminala.

XS
SM
MD
LG