Linkovi

“Da li je Srbija preobražena“? - 2003-09-26


U Vašingtonu æe se sledeæeg meseca pod pokroviteljstvom Centra za politiku Zapada održati Simpozijum “Da li je Srbija preobražena? Integracija sa Zapadom i transatlanska bezbednost”. Jedan od organiztora ovog simpozijuma, viši nauèni saradnik u tom Centru, Stiven Norton, osvrnuo se na niz aktuelnih pitanja u odnosima SAD i Srbije i Crne Gore. Razgovor je vodio naš saradnik, Branko Mikašinoviæ.

“Centar za politiku Zapada snažno veruje da je uloga Srbije i Crne Gore u održavanju stabilnosti i bezbednosti na Balkanu od apsolutno presudne važnosti. Razlog održavanja simpozijuma je da se Vašington usredsredi na kritièno važnu ulogu Srbije i Crne Gore u buduænosti regiona. Naš Centar nastoji da od pada Miloševiæevog režima doprinese unapredjenju odnosa izmedju dve zemlje. Ta nastojanja nisu bila tako velika, ali su, ukupno gledano, veæeg obima nego što se veruje. Vreme je da se o tim odnosima dobro razmisli, da se oni definišu, i da se zatim preduzmu odgovrajuæe mere radi ostvarivanja istih“.

Ko æe biti uèesnici simpozijuma i o èemu æe se diskutovati?

“Imaæemo dva gosta: ambasadora Srbije i Crne Gore u SAD, Ivana Vujaèiæa, i prestolonaslednika Aleksandra Karadjordjevica. Utvrdjene su dve panel diskusije sa osam uèesnika i dva predsedavajuæa. Biæe zastupljena gledišta Sekretarijata za odbranu, Stejt departmenta, nekoliko instituta, ministarstva odbrane Srbije i Crne Gore i nekih nevladinih organizacija. Reè je o širokom spektru struènjaka i nizu aktuelnih tema. Uglavnom æemo se skoncentrisati na spoljnopolitièke odnose Srbije i Crne Gore: odnose sa NATO-om, moguæi ulazak u “Partnerstvo za mir”, odnose sa Evropskom unijom i SAD, bezbednosnu situaciju i status Kosova. U vezi sa bezbednosnim pitanjima, ne samo u uobièajenom smislu te reèi, veæ i u pogledu veza sa Al Kaidom. U nekim izveštajima se ukazuje da je region plodan teren za regrutovanje novih èlanova Al Kaide. Razmotriæemo moguænost saradnje izmedju SAD i Srbije i Crne Gore o tom pitanju da se ne bi stvorila još jedna problematièna oblast infiltracijom elemenata Al Kaide“.

Po vašem mišljenju, kakav stav preovladava u SAD prema Kosovu, uoèi pregovora o toj pokrajini izmedju Beograda i Prištine?

“Teško je odgovoriti na to pitanje. Mislim da niko nema jednostavan odgovor. Postoje razni putevi kojima bi se buduænost Kosova mogla kretati. SAD smatraju da bi poèetnoj fazi pregovora trebalo pristupiti sa strpljenjem, da bi razgovore o konaènom statusu te pokrajine trebalo odložiti i umesto toga se koncentrisati na saradnju medju lokalnim stanovništvom. To æe biti postepen proces, a konaèno politièko rešenje kosovskog pitanja verovatno predstoji tek u delekoj u buduænosti. Mislim da su predstojeæi razgovori korak u dobrom pravcu, posebno u pogledu rešenja praktiènih problema kao što su elektrièna energija, saobraæaj i slièno. Èinjenica da æe se dve strane naæi za pregovaraèkim stolom veæ ssama po sebi predstavlja stvaran korak napred. Tokom vremena razgovori o praktiènim pitanjima mogli bi da dovedu do suštinskih pregovora o buduæoj politièkoj orijentaciji Kosova“.

Koliko je vama poznato, kakvo je gledište SAD o buduæem unapredjenju politièkih, ekonomskih i vojnih odnosa sa Srbijom i Crnom Gorom?

“Vaše prethodno pitanje je bilo teško, a ove je lako. To kažem zbog toga što imam pozitivne odgovore na sva tri aspekta saradnje. Na ekonomskom planu, Bušova adminsitracija u potpunosti podržava zakonski predlog o normalizaciji trgovinskih odnosa sa Srbijom i Crnom Gorom i usvajanje tog zakonskog predloga u Kongresu se uskoro oèekuje. Na politièkom planu, amerièki ambasador u Beogradu, Bil Montgomeri, aktivno je angažovan na unapredenju odnosa, veæom razmenom zvaniènih poseta, intenzivnijim komunikacijama i opštim unapredenjem saradnje. Na vojnom planu, SAD saradjuju sa Srbijom i Crnom Gorom. NATO razmatra moguænost ulaska te zemlje u “Partnerstvo za mir”. Mada svi ti elementi još uvek nisu tamo gde treba da budu, radi se o opštem pozitivnom trendu koji predstavlja dobrodošao napredak“.

XS
SM
MD
LG