Linkovi

Genetièki modifikovana hrana - 2003-08-27


Moratorijum na novu biotehnièku hranu je na snazi u Evropskoj uniji još od 1998. godine zbog bojazni da bi mogla biti rizièna za zdravlje. No, sada, u pokušaju da izbegne trgovinsku bitku sa Sjedinjenim Državama, koje tvrde da je ta bojazan neosnovana, Evropska unija se priprema da ukine moratorijum i da ga zameni oštrijim zahtevima za etiketiranje genetièki modifikovanih proizvoda. Prema novim propisima, svi proizvodi, ukljuèujuæi stoènu hranu, biljno ulje, seme i nuz-proizvode sa preko nula zarez devet odsto genetièkog materijala, moraæe da budu jasno oznaèeni kao proizvodi od genetièki modifikovanih organizama. Ekološki komesar Evropske unije Margot Valstrom ukazuje da æe nove mere omoguæiti potrošaèima da se u svom izboru ishrane oslone na obaveštenost.

“Reè je o poverenju. Pokušavamo da zadobijemo poverenje evropskih potrošaèa i poljoprivrednika putem propisa u kojima se navode kako koristi tako i rizici od genetièki modifikovanih proizvoda.“

Sjedinjene Države tvrde da su zahtevi za etiketiraje nepravedni prema proizvoðaèima genetièki izmenjene hrane, veæinom amerièkim kompanijama. Evropljani se, meðutim, žestoko protive takvoj hrani. U tome ih uspešno podstièu ekološke grupe. Genetièki izmenjeni proizvodi se retko vide u evropskim prehrambenim prodavnicama, što je po volji veæine potrošaèa. Suprotno Amerikancima, Evropljani smatraju da je promena genetskog sastava useva da bi rasli brže i bili otporniji -- jeres. Gaðenje pri samoj pomisli o konzumiranju genetski izmenjene hrane je naroèito duboko u zemljama poput Francuske i Italije. Iako nema uverljivih dokaza da je genetièki modifikovana hrana štetna, aktivisti protiv te hrane ukazuju da nije poznato da li bi ona mogla biti štetna na duge staze. Upravo ta neizvenost zabrinjava Evropljane. Britanska vlada je nedavno objavila nauènu studiju u kojoj se zakljuèuje da je opasnost po zdravlje od sadašnjih genetski modifiovanih proizvoda vrlo mala, ali da još uvek ima nekih neizvesnosti. Glavni nauèni savetnik britanske vlade Dejvid King smatra da bi genetski izmenjene useve trebalo odobravati od sluèaja do sluèaja.

“ Zakljuèili smo da je ova generacija genetski modifikovanih useva malo riskantna za ljudsko zdravlje, te je stoga bezbedna za konzumiranje. Kada budemo istraživali buduæe generacije genetski modifikovanih useva trebalo bi da se postaramo da se propisima osigura isti stepen brige za ljudsko zdravlje.“

U pomenutoj nauènoj studiji se takoðe ukazuje da proverljive loše posledice po zdravlje ljudi i životinja nisu pronaðene posle sedmogodišnjeg konzumiranja genetski izmenjene hrane u Severnoj Americi. Krajnji zakljuèak je da nema nepobitnog dokaza da genetski izmenjena hraha šteti ljudskom zdravlju, niti nepobitnog dokaza da je bezbedna. Veæina nauènika se slaže da je takva hrana verovatno bezbedna, ali priznaje da nije apsolutno sigurna u to. Izbor se stoga prepušta potrošaèima. Evropski potrošaèi nisu do sada nièim nagovestili da žele da vide tu vrstu hrane na svojoj trpezi.

XS
SM
MD
LG