Linkovi

Zdravstvena zaštita za žene - 2003-08-23


U svetu sve više dolazi do izražaja saznanje da je zdrastvena zaštita žena jedan od kljuènih elemenata razvoja svakog društva. Lori Ešford je analitièarka u Birou za demografska pitanja, ovde u Vašingtonu:

“U zemljama u kojima se ulaže u žene, zdrastveni podaci su po pravilu bolji. Kad uložite u zdravlje žene, takoðe opadne stopa smrtnosti novorodjenèadi, jer zdravije žene raðaju zdraviju decu i obrazovanije žene raðaju zdraviju decu”.

Po reèima Lori Ešford, Iran je jedan od zemalja u kojima je zdrastvena zaštite žena napredovala i to veæinom u seoskim sredinama. Smrtnost porodilja smanjena je za dve treæine u protekle dve decenije. Stopa smrtnosti novorodjenèadi je takoðe prepolovljena u Iranu. Nasuprot tome, zdrastveni zvaniènici u Zimbaveu navode da je sve veæa stopa smrtnosti porodilja u toj zemlji posledica slabe zdrastvene zaštite žena. U mnogim siromašnim delovima sveta, sistemi zdrastvene zaštite su preoptereæeni i bez dovoljnog broja medicinskog osoblja. Ali, pored finasijskih, prepreke mogu biti i psihološke i fizièke prirode. U tradicionalnim zajednicama, žene èesto ne mogu da izlaze iz kuæa bez muškog pratioca. Ketlin Kerc, koja vodi Program za ishranu i zdravlje porodilja u Meðunarodnom istraživaèkom centru za žene, kaže da te barijere mogu da se razbiju novim metodama i u saradnji sa lokalnim politièkim, verskim i drugim liderima. No, ona upozorava da je otvaranje novih klinika samo jedan deo potreba. Po njenim reèima, žene mogu koristiti te klinike jedino ukoliko ih u tome podržava suprug i drugi stariji èlanovi porodice. Ketlin Kerc takoðe ukazuje da graðanski ratovi u velikom broju afrièkih i azijskih zemalja takoðe ugrožavaju zdravlje žena, koje èesto moraju da beže iz svojih domova i odrièu se tradicionalne zdrastvene nege. To je uzrokovalo i širenje SIDE u tim delovima sveta. No, Kerc kaže da je položaj žena u Latinskoj Americi mnogo bolja, jer su žene dobile ravnopravan status sa muškarcima:

“Tome je doprinela i èinjenica da su vlade mnogo stabilnije, manje izložene problemima etnièkih konflikta i korupcije. Stoga smatram da je, pored stabilnosti vlada, sve prisutnija ideja o ravnopravnosti žena”.

Ipak, analitièari navode da, iako sve veæi broj zemalja u svetu smatra zdrastvenu zaštitu nacionalnim prioritetom, i dalje postoji problem finansiranja zdrastvene nege za žene u zemljama u razvoju, koje se suoèavaju sa nestašicom resursa, i sve mnogoljudnijom populacijom.

XS
SM
MD
LG