Linkovi

Analitièar Ben Vorks, o èistki u vrhu VJ - 2003-08-13


B.V.: Ta odluka je doneta u okvuru nastojanja na obnovi odnosa sa Vašingtonom. Treba primetiti da ni jedan od generala ili oficira, koji su razrešeni dužnosti, nije kažnjen ili lišen prava ili penzije. Medjutim, tom merom se utire put daljem unapredjenju odnosa izmedju dve zemlje i njihovih oružanih snaga. Na primer, zamenik naèelnika Združenog generalštaba amerièkih snaga, general Kin, razrešio je dužnosti nekoliko naših generala povezanih sa ranijom adminstracijom. Takve mere se ovde smatraju normalnim. U Vašingtonu se akcija Beograda tumaèi kao naèin da se uklone ostaci starog režima na putu izgradnje novih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore.

B.M.: Srbija i Crna Gora je odluèila da ponudi hiljadu vojnika za mirovne snaga pod pokroviteljstvom UN. Kako se na tu odluku gleda u Vašingotnu, u vezi sa situacijom u Iraku i Avganistanu?

B.V.: Važno je ukazati da bi takvo vojno angažovanje bilo pod pokroviteljstvom UN. Angažovanje vojnika Srbije i Crne Gore moglo bi da se realizuje u dva pravca: UN bi mogle da podnesu zahtev NATO-u ili nekoj sliènoj organizaciji, kao što su nove snage pod komandom NATO-a u Kabulu, u Avganistanu, ili za mirovni kontingent namenjen Liberiji. To bi svakako bilo u skladu sa medjunarodnim sporazumom i mislim da je Srbija u pravu što je ponudila svoje vojnike za takve misije. UN jos nisu zatražile od NATO-a da preuzme važnu ulogu u Iraku, tako da bi u ovoj fazi, ukoliko bi uèešæe vojnika Srbije i Crne Gore bilo prihvaæeno, oni verovanto bili upuæeni u Avganistan gde bi saradjivali sa nemaèkim trupama i drugim saveznièkim vojnicima. U svakom sluèaju, ako bi Srbija i Crna Gora dobile priliku da deluju pod pokroviteljstvom medjunarodne zajednice trebalo bi da doprinesu svoje vojnike i saradjuje sa saveznicima, izmedju ostalog i u cilju modernizovanja svojih snaga, koje se i inaèe smatraju medju najboljima na svetu.

B.M.: Premijer Srbije Zoran Živkoviæ je izjavio da posle normalizacije trgovinskih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore on oèekuje da se poveæa izvoz iz Srbije i Crne Gore u SAD i pokaže veæe amerièko interesovanje za investiranje u Srbiju i Crnu Goru. Šta vi mislite o tome?

B.V.: Ova druga stvar, odnosno amerièke investicije u tu zemlju, æe biti važnije. Zajednièko investiranje sa Srbijom, kao centrom reigonalne trgovine i komunikacija pružiæe veoma stabilnu platformu za dalji razvoj u istoènoj Evropi. U multitetnièkoj Srbiji se govore razlièiti jezici i to æe omoguæiti intenzivnu poslovnu saradnju sa susednim zemljama. Srbija i Crna Gora bi mogla da postane veoma snažan distribucioni centar industrijske robe, i da istovremeno obnovi svoj industrijski i trgovinski sektor.

B.M.: I na kraju, šta bi Srbija mogla da uèini na unapredjenju svog imidža u SAD?

B.V.: Jedna od teškoæa je da još uvek postoji veliki broj profesionalnih komentatora, koji i dalje sagledavaju tu zemlju kroz prizmu Miloševiæeve Srbije, a uz to nisu dovoljno upoznati sa èinjenicama i nanovijiim razvojem dogadja u toj zemlji. Medjutim, ono što bi Srbija mogla da uèini jeste da pozove uticajne novinare, publiciste i javne liènosti, kao i neke od nas koji smo upoznati sa tamošnjom situacijom, koji bi mogli da im pokažu pravu Srbiju. Pored toga, ako se srpskim vojnicima ukaže prilika da budu èuvari mira u jednoj muslimanskoj zemlji, to bi pokazalo svetu da stari klišei da su Srbi rasisti i tome slièno nisu taèni.

XS
SM
MD
LG