Linkovi

Kompjutersko predvidjanje erozija - 2003-08-08


Ovog vrelog leta u mnogim delovima Sjedinjenih Država besne šumski požari. Kada s jeseni na ta ogoljena mesta poènu da padaju kiše, spaljena zemlja æe slabo upijati vodu koja æe se slivati niz strmine, uzrokujuæi eroziju zemljišta i zagadjivanje rezervoara. Struènjaci Univerziteta u gradu Bafalo, u državi Njujork, razradili su kompjuterski model za proraèunavanje erozija i brzu obradu podataka, kako bi se šteta što pre spreèila, odnosno smanjila. Procene erozija godinama su izraèunavane ruèno, tako što bi se sa topografskih mapa uzimale koordinate i nagib terena, a zatim pravile analize gde æe se najverovatnije pojaviti kanali. Medjutim, poslednjih godina, Geološka uprava Sjedinjenih Država je omoguæila preko interneta pristup mnogim topografskim mapama u digitalnom obliku. Nova kompjuterska tehnologija, koja se obièno naziva geografski informativni sistem, povezuje podatke o terenu sa lokacijom. Zahvaljujuæi softveru razvijenom na pomenutom univerzitetu, moguæe je bukvalno za nekoliko minuta skinuti taèke elevacije terena i izraèunati koliko je neko brdo strmo i gde je moguæe da se pojave vododerine. Geolozi ipak moraju da izadju na teren da bi snimili koliko je vegetacije požar uništio, a koliko je ostalo. Ali to je jedina promenljiva velièina koja mora da se snimi na taj naèin. Koliko je znaèajno saniranje terena posle požara pokazuje podatak da je samo jedan prošlogodišnji požar u državi Kolorado naneo štetu u vrednosti od 14 miliona dolara.

XS
SM
MD
LG