Linkovi

Nosaè aviona Ronald Regan ulazi u upotrebu - 2003-07-14


Amerièka mornarica je u subotu dobila najnoviji i najsavremeniji nosaè aviona u klasi Nimic, konstruisan za upotrebu u 21. veku. Izgradnja nosaèa nazvanog ”Ronald Regan“, dužine 332 metra i deplasmana od 97 hiljada tona, koštala je oko èetiri i po milijarde dolara, a trajala je više od osam godina. Kako kažu njegovi konstruktori, ovo je najkomplaksniji i tehnološki najsavremeniji brod u amerièkoj floti. Umesto zastarelih crteža na hartiji, svi prostori na brodu konstruisani su uz pomoæ kompjuterskih modela, kako bi se uèinili maksimalno ergonomiènim. U skladu sa novim vekom, sve komunikacije na brodu vode se optièkim kablovima, èime je izbegnuto korišæenje zastarele tehnologije žièanih veza. Ugradjeni su najsavremeniji klima uredjaji, a specijalno se vodilo raèuna o smeštaju osoblja ženskog pola. Svi kompjuteri opremljeni su monitorima èiji ekrani su osetljivi na dodir, a sa svakog može da se, uz upisivanje lozinke, ulazi u komandni sistem, posmatra pokazivanje radara, kontroliše nivo goriva, proveravaju elektriène instalacije... Za pogon služe dva nuklearna reaktora koja mogu da rade više od 20 godina bez zamene goriva. Parne turbine okreæu èetiri propelera preènika 6 i po metara, koja omoguæavaju maksimalnu brzinu od 30 èvorova, odnosno oko 55 kilometara na sat. Nosaè æe biti opremljen sa oko 80 aviona i helikoptera razlièitih tipova, a matièna luka æe mu biti San Dijego, u Kaliforniji.

XS
SM
MD
LG