Linkovi

Ko upravlja Bosnom i Hercegovinom - 2003-07-09


Savetnik visokog predstavnika u BiH, Ed Luelin, odbacio je zakljuèak vodeæeg nemacckog analitièara, Geralda Knauša, da je u Bosni na snazi rezzim liberalnog imperijalizma, gde dobronamerni kolonijalni vladar neogranièene moæi, Pedi Ešdaun, vlada dekretima. Ali, na vruæoj raspravi u Evropskom parlamentu, na kojoj su uèestvovali predstavnici svih lokalnih i medjunarodnih aktera iz Bosne, pokazalo se da je diskusija o prirodi prisustva meðunarodne zajednice u Bosni tek otvorena.

Doris Pak, predsednica Odbora za jugoistoènu Evropu, podržala je iskaze prisutnih parlamentarica iz BiH, koji su govorilo o nelagodnosti domaæih politièara i o tome da se ne oseæaju bezbedno da iznose svoje kritike jer strahuju da æe biti uklonjeni iz politièkog života. ”Šta radi 700 ljudi iz vaše kancelarije?“ - upitala je Doris Pak. "Kome je odgovoran visoki predstavnik, ko kontroliše kontrolora?"upitao je Ešdaunovog pomoænika jedan nemaèki parlamentarni poslanik.

Ešdaunov savetnik je odgovorio da su svi svesni demokratske manjkavosti jer visoki predstavnik nije prošao kroz proveru izbora, i da sasvim izvesno, OHR neæe zauvek ostati u Bosni. Ipak, dodao je on, visoki predstavnik nijedan dekret nije doneo bez velikih skrupula i provera, pa tako ni odluke o uklanjanju nekih lica sa politièkih položaja, o zamrzavanju liènih sredstava, i o nedavnoj akciji koja je sprovedena u saradnji sa amerièkom stranom.

Ali, dodao je Luelin, visoki predstavnik je otvoren za preispitivanja takvih odluka. Jednom takvom odlukom, koja je poništila prethodnu, sadašnji predesednik Republike Srpske, Dragan Èavich, vraæen je u poltièki život. Takoðe, Pedi Ešdaun je voljan da razgovora sa dvojicom graðana Republike Srpske kojima su zamrznuta lièna sredstva. Naravno, zakljuèio je Luelin, ne treba zaboraviti da je Bosna i Hercegovina èlanica Saveta Evrope, pa je stoga tužba Sudu za ljudska prava legitiman put kojim lica, koja smatraju da su ošteæena, mogu da krenu.

XS
SM
MD
LG