Linkovi

U Budimpešti otvorena konferencija o  položaju Roma u istoènoj Evropi - 2003-06-30


U Budimpešti je otvorena konferencija u položaju Roma u istoènoj Evropi, koju je organizovala Svetska banka i Insititut za otvoreno društvo, Džordža Soroša. Izveštava dopisnik Glasa Amerike Daglas Bakšijan: Kako je prilikom otvaranja ove konferencije istakao direktor Svetske banke, Džems Volfenson, siromaštvo Roma je jedan od najveæih problema sa kojim se suoèavaju istoènoevropske zemlje koje žele da se uèlane u Evropsku Uniju. Volfenson je rekao da su pripadnici romske manjine vekovima bili žrtve diskriminacije. Taj vid neravnopravnosti je ne samo nepravièan, veæ prema Volfensonu, èini društva nestabilnim. U studiji Svetske banke o položaju Roma u istoènoj Evropi istièe se da veæina njih živi u izuzetnomn siromaštvu i da pate of brojnih zdravstvenih problema. Procenjuje se da u Madjarskoj, koja ima 10 miliona stanovnika, živi 450 hiljada Roma, a prema studiji Svetske Banke, 40 odsto njih ima primanja ispod granice siromaštva od 4 dolara i 30 centi dnevno. Madjarska je, inaèe, jedna od 10 veæinom bivših komunistièkih zemlja Istoène Evope, koje bi trebalo da se pridruže Evropskoj Uniji u maju sledeæe godijne. Rumunija, koja bi trebalo da postane èlanica Unije 2007. godine, ima najveæu romsku populaciju u istoènoj Evropi. Procenujuje se da u toj zemlji živi 2,5 miliona Roma dok celokupno stanovništvo Rumunije broji oko 22 miliona. Svetska banka procenjuje da je proseèni životni vek Roma oko 15 do 20 godina kraæi od opšteg proseènog životmnog veka u toj zemlji. Pored toga, polovina Roma u Rumuniji je nepismena, a procenat nezaposlenosti medju njima iznosi 24 dosto. Evropska Unija je obeæala dugoroènu podršku u cilju integrisanja Roma u glavne društvene tokove uz upozorenje da kršenja ljudskih prava neæe biti tolerisana. U nekim romskim zajednicama i dalje postoji praksa kupovanja mlade, dok se deci ne dozvoljava da pohadjaju školu. Komesar EU za zapošljavanje i društvena piutanja, Ana Diamantopulu naglasila je da, u sluèajevima kada dolazi do konflikta osnovnih ljudskih prava i tradicija, tradicije moraju da se menjaju.

XS
SM
MD
LG