Linkovi

U Etiopiji otkriveni 160.000 godina stari ljudski fosili - 2003-06-26


“Uporedili smo anatomiju naðene deèije lobanje i ustanovili da odgovara današnjim. Lobanje odraslih smo uporedili sa 6 hiljada lobanja modernog èoveka i ustanovili da je sliènost na granici podudarnosti. To su bile veoma krupne, velike osobe, jakog mišiæavog vrata i sa veoma istaknutim oènim lukovima, ali ne kao kod ranijih èovekovih ppredaka i Neandertalaca, veæ slièniji nama. Novootkrivenim fosilima smo dodali afrièko ime ”Homo sapiens - Idaltu”, što na jeziku Afar znaèi stariji“. Zamoljen da objasni razlike izmedju dve vodeæe teorije porekla èoveka, takozvane ”afrièke“ teorije, èiji je pobornik, i ”multiregionalne“ teritorije, Vajt kaže:

”Debata se vodi preko sto pedeset godina, a proistièe od pronalaska ostataka Neandertalaca poèetkom devetnaestog veka u Evropi. Mnogi su smatrali da su u pitanju samo primitivne ljudske vrste iz kojih se kasnije razvio Homo sapiens. Drugi su pak govorili da to ne može biti taèno, da Neandertalci èudno izgledaju i da je savremeni èovek sigurno potekao sa nekog drugog mesta.“

Profesor Vajt kaže da je u proteklih 150 godina u Evropi otkriveno još puno fosila Neandertalaca i da je poznato da su bili na evropskom tlu pre 30.000 godina. Iako su savremena prouèavanja ukazivala da bi na afrièkom kontinentu mogli da se pronaðu ostaci Homo sapiensa dokaza o tome je do sada bilo veoma malo, zbog neistraženosti kontinenta. Najnovije otkriæe u Etiopiji jasno pokazuje, prema profesoru Vajtu, da se naša evolucija, evolucija modernog èoveka odvijala u Africi dok su u isto vreme u Evropi živeli Neandertalci, vrsta, koja je u meðuvremenu izumrla. U timu koji prouèava poreklo modernog èoveka nalazi se 45 nauènika iz 14 zemalja - geologa, arheologa i paleontologa. Šef projekta, Tim Vajt, kaže da æe sledeæi projekat njegovog tima imati za cilj da se otkriju još stariji ljudski fosili, ispitivanjem jedne stene koja datira od pre 250,000 godina.

XS
SM
MD
LG