Linkovi

Novi slušni uredjaj za gluve - 2003-06-02


Tehnologija odavno pomaže gluvim osobama - ne samo onima koje slabije èuju, veæ i onima koji ranije nikada nisu imale èulo sluha. Takozvani kohlearni implanti su mali uredjaji èije elektrode se usadjuju direktno u slušni kanal - kohleu. Elektrièni signali nadražuju slušni živac i taj nadražaj mozak interpretira kao zvuk. Sve osim samih elektroda ovog uredjaja nalazi se van tela - iza uveta ili èak i džepu od košulje. Ali takvi uredjaji brzo troše baterije, koje, u nekima od njih, moraju da se menjaju èak svaka èetiri sata. Struènjaci Masaèusetskog instituta za tehnologiju - kako se naziva jedan od najboljih tehnièkih univerziteta na svetu - razvili su novu vrstu kohlearnog implanta koji troši deset puta manje struje, a koji bi mogao da se èitav usadjuje u telo. U ovoj eri digitalizacije svega i svaèega pokazalo se da su minijaturna analogna kola u neèemu bolja od digitalnih. Sadašnji implanti digitalizuju signal èim izadje iz mikrofona, odnosno pretvaraju ga u beskonaèan niz jedinica i nula, zatim ga procesuju - kako bi ga prilagodili osobi koja nosi implant - a zatim opet pretvaraju u analogan signal koji se šalje u elektrode u kohlei - jer naš slušni nerv radi na analognom principu. Novi implanti su samo u jednom malom delu digitalni - sve ostalo je analogno. Struènjaci oèekuju da æe ovakvi, štedljivi implanti, poèeti naširoko da se koriste kroz dve godine, a neki od njih predvidjaju da æe uz pomoæ sliènih uredjaja jednoga dana biti moguæno razviti minijaturne mašine za direktno prevodjenje.

XS
SM
MD
LG