Linkovi

NASA poèinje prepravke na šatlu - 2003-05-26


Amerièka svemirska agencija NASA upravo je objavila da poèinje prepravke na svim preostalim svemirskim letelicama tipa šatl, kako bi se spreèilo otpadanje zaštitne stvrdnute pene. Veruje se da je komad te pene, koji je otpao sa šatla Kolumbija, 81 sekund po uzletanju, oštetio napadnu ivicu levog krila i izazvao raspad letelice po povratku u atmosferu. NASA kaže da æe sada potpuno zatvoriti prostor izmedju trupa šatla i spoljnih rezervoara za gorivo, odakle je pena otpala. Inspektori koji su sprovodili istragu o udesu Kolumbije sada veruju da je pri velikoj brzini uzletanja udarac stvrdnute pene napravio prorez na napadnoj ivici levog krila. Kada šatl pri povratku na zemlju udje u gornje slojeve atmosfere, njegova brzina je meteorska, a trenje sa vazduhom toliko veliko da se na svim napadnim ivicama stvara sloj usijanog vazduha. Kako se smatra, vreli gas je prodro kroz prorez napravljen udarcem stvrdnute pene, još više ga proširio i tako uzrokovao raspad, najpre levog krila, a zatim i èitave letelice. 7. juna NASA æe poèeti sa eksperimentima u kojima æe komadi pene biti velikom brzinom ispaljivani na delove krila od sintetièkog materijala na bazi ugljenih vlakana. Takodje æe biti ispitivan sastav pene, koja se rukom nanosi na mesta koja treba zaštititi. Pokazalo se da su se, tamo gde je nanošena u više slojeva, pojavljivale pukotine koje su mogle da utièu na njeno ponašanje pod optereæenjem. U svakom sluèaju, NASA bi želela da pre ponovne upotrebe šatla osigura da se slièna ošteæenja više ne ponove.

XS
SM
MD
LG