Linkovi

Amerièki saveznici u ”novoj Evropi“ - 2003-05-24


Dok amerièke oružane snage snose veæinu odgovornosti u Iraku, sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je nedavno ukazao na druge zemlje koje sada nude pomoæ.

”Èeška je podigla poljsku bolnicu u Basri i poslala humanitarne izaslanike sa lekovima, pijaæom vodom, šatorima i æebadima. Grèka je priložila dvadeset tona hrane i odeæe. Litvanija je poslala ortopedske hirurge u Um-Kasr. Španija ima sto pedeset zdravstvenih radnika u Iraku i radi na popravljanju tamošnjih elektriènih i vodovodnih instalacija. “

Zanimljivo je da su dve zemlje - od samo èetiri koje je Ramsfeld imenovao sa liste od šezdeset šest pomagaèa koalicije - zemlje takozvane”nove Evrope:“ bivša sovjetska republika Litvanija i istoènoevropska republika Èeška. Taj opis odražava promenu naèina na koji Sjedinjene Države gledaju na Evropu, što je Ramsfeld veæ predoèio u januaru pošto su zahladneli odnosi Vašingtona sa kritièarima rata u Iraku Francuskom i Nemaèkom .

“ Kad mislite o Evropi mislite na Nemaèku i Francusky. Ja ne mislim. Mislim da je to stara Evropa. Ako pogledate celu Evropu u sklopu NATO-a, centar gravitacije prebacuje se na istok“

Èeška, Poljska i Madjarska su primljene u NATO 1999. godine. Oèekuje se da æe još sedam zemalja da se uèlani u NATO do sledeæeg samita NATO-a u maju iduæe godine. Te zemlje su Bugarska, Estonija, Letonija, Litvanija, Rumunija, Slovaèka i Slovenija. Pored njih, uèlanjenju se nadaju Albanija i Makedonija. Vojni zvaniènici su priznaju da su mnoge baltièke i istoènoevropske zemlje možda ponudile pomoæ amerièkim naporima u Iraku zbog toga što su zainteresovane za savezništvo sa Sjedinjenim Državama. Pored doprinosa Èeške i Litvanije, koje je Ramsfeld pomenuo javno, Pentagon je naveo da je u severnom Iraku stacionirana jedna èeta vojnika iz Albanije, dok æe uskoro stiæi i jedna jedinica lake pešadije iz Bugarske. Poljska je stacionirala svoje snage za specijalne operacije i jednu jedinicu za biološko oružje i planira da pošalje celu diviziju koja treba da preuzme odgovornost u jednom od glavna tri sektora u Iraku. Rumunija je poslala struènjake za hemijsko oružje, što su uradile i Slovaèka i Ukrajina. I - tokom posete zamenika sekretara za odbranu Pola Volfovica prošle nedelje Evropi - Makedonija je saopštila da æe poslati vojnu jedinicu od èetrdeset ljudi iduæeg meseca u Irak. Kasnije, u Rumuniji, Volfovic je pozdravio širenje NATO-a i doprinos novih saveznika Amerike u ratu u Iraku. Volfovic je ukazao da ga ne iznenadjuje što zemlje koju su i same bivše žrtve tiranije igraju vodeæu ulogu u oslobodjenju Iraka. Pentagonski funkcioneri istièu da širenje NATO-a ka istoku omoguæava odbrambenim planerima da uzmu u obzir nove opcije u stacioniranju amerièkih trupa u Evropi. Odluka o tome još nije doneta. No, jedan visoki pentagonski funkcioner je naveo da je glavni cilj sadašnjeg preispitivanja da se utvrdi na koji bi naèin amerièke trupe mogle biti efikasnije rasporedjene u Evropi da bi bile efikasnije van Evrope. Usled toga, amerièke trupe bi, na primer, mogle biti prebaèene u vojne baze u Poljskoj i Bugarskoj, možda ne trajno, nego po sporazumu o pristupu tim bazama po potrebi. U medjuvremenu, sekretar za odbranu Ramsfeld obeæava tešnju saradnju sa istoènoevropskim zemljama koje žele da blisko saradjuju sa Sjedinjenim Državama. Prema njegovim reèima, to ne mora da znaèi da se vojni odnosi sa zapadnoevropskim zemljama smanjuju. No, Ramsfeld je nedavno nagovestio novinarima da Pentagon namerava - u pogledu buduæih vojnih veza na medjunarodnom planu - da najpre uzme u obzir vojnu saradnju sa onim zemljama koje su pomogle SAD u Iraku.

XS
SM
MD
LG