Linkovi

Ukinute ekonomske sankcije Iraku - 2003-05-22


Petnaesto èlani Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju o ukidanju ekonomskih sankcija Iraku sa 14 glasova “za” i ”0 “protiv”. Kako iz Ujedinjenih nacija izveštava novinarka Glasa Amerike Dženi Badner, Sjedinjenim Državama i Britaniji se daju široka ovlašæenja u pogledu ekonomskih i politièkih poslova Iraka, a rezolucija predviða i ulogu za Ujedinjene nacije:

Savet bezbednosti je usvojio meru nakon višednevnih teških pregovora, nekoliko puta promenjenih nacrta rezolucije i odreðenih kompromisa uèinjenih kljuènim èlanovima tog tela. Merom, koju su predložile Britanija, Španija i Sjedinjene Države, ukinute su sankcije zavedene nakon iraèke invazije Kuvajta 1991. godine. Meðutim, i dalje je na snazi embargo na uvoz oružja. Mada je Sirija, jedina èlanica Saveta bezbednosti iz arapskog sveta, bila vidno odsutna sa glasanja uz obrazloženje da joj je potrebno više vremena da izuèi predlog rezolucije, amerièki ambasador Džon Negroponte je izjavio da je Savet ispoljio jedinstvo za dobrobit iraèkog naroda.

“Ukidanje sankcija je presudan dogdjaj za narod Iraka. Okrenuta je nova stranica koja treba da nagovesti vedru buduænost Iraèanima i regionu”.

Tokom usaglašavanja konaène verzije rezolucije, Francuska, Nemaèka i Rusija su izrazile zabrinutost da bi tom merom Sjedinjene Države i Britanije dobile vremenski neogranièena ovlašæenja nad iraèkim prirodnim resursima i politièkim životom, dok uloga Ujedinjenih nacija, osim humanitarne, ne bi bila jasno odredjena. Ipak, èlanovi saveta su postigli niz kompromisa, ukljuèujuæi usvajanje meðunarodnih mera koje zagovaraju transparentnost u korišæenju prihoda od iraèke nafte. Francuski ambasador Žan-Mark de la Sablier je putem prevodica izjavio da usvajanje rezolucije predstavlja napredak u odreðivanju uloge Ujedinjenih nacija i obaveze okupacionih sila da se pridržavaju meðunarodnog prava. Usvojena rezolucija nije savršena, rekao je francuski ambasador dodavši da je znatno unapreðivana u svakoj od pregovaraèkih faza. Rezolucija predstavlja verodostojan okvir za delovanje meðunarodne zajednice u cilju pružanja pomoæi iraèkom narodu i zato je Francuska pružila podršku rezoluciji - zakljuèio je ambasador De la Sablier. I Nemaèka i Rusija su izrazile zadovoljstvo rezolucijom, koju zovu “kompromisom”. Njome se, pored ostalog, predviða da se vlast okupacionih sila okonèa èim bude formirana medjunaordno priznata iraèka vlade. Još jedan kljuèni kompromis je odredba da Savet bezbednosti kroz godinu dana može ponovo da razmotri rezoluciju. Takoðe je predviðeno da specijalni nezavisni izaslanik Ujedinjenih nacija dobije ulogu u stvaranju prelazne iraèke vlade.

XS
SM
MD
LG