Linkovi

Prvi globalni Sporazum o borbi protiv pušenja - 2003-05-21


Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Gro Harlem Brundtland, kaže da usvajanje sporazuma ima istorijski znaèaj za zdravlje u svijetu.

“Takodje, to je demonstracija meðunarodne volje da se borimo protiv globalne prijetnje. Ovim èinom Svjetska zdravstvena organizacija spasava milijarde života, i štiti zdravlje generacija koje dolaze“.

SZO je objavila da od posljedica pušenja, godišnje umre pet miliona ljudi. Ukoliko države ne budu poèele da primjenjuju odredbe potpisanog sporazuma broj umrlih bi, za manje od dvije decenije, mogao biti udvostruèen, odnosno - godišnje bi umiralo 10 miliona ljudi. Zemlje èlanice SZO sada su obavezne da uvedu ogranièenja na reklamiranje, marketing i promociju duvanskih proizvoda u narednih pet godina. Takodje su predvidjene oštrije mjere zaštite pasivnih pušaèa kao i suzbijanje šverca duvana. Dr Brundtland izražava uverenje da æe Sporazum zaustaviti opasan trend u svjetskom zdravstvu.

“Sada æemo biti u moguænosti da zaustavimo taj trend, da ga promijenimo tako da u buduænosti saèuvamo milione ljudskih života. Ne zaboravite, ljudi poèinju da puše dok su mladi i mnogi od njih nastavljaju da puše i kasnije, skraæujuæi sebi život i bivajuæi skloniji bolestima.“

Južnoafrièka republika je jedna od rijetkih zemalja u razvoju sa oštrim anti-duvanskim propisima. Prema reèima južnoafrièke ministarke zdravlja, ti zakoni su bitno umanjili pušenje, posebno medju mladima. Juèe usvojeni sporazum u SZO biæe punovažan pošto ga ratifikuje 40 zemalja. U SZO oèekuju da bi taj p roces mogaoda potraje otprilike godinu dana.

XS
SM
MD
LG