Linkovi

Greg Kopli o novoj amerièkoj strategiji u Evropi - 2003-05-16


G.K.: Od kraja hladnog rata, potreba za stacioniranjem tako velikog broja amerièkih vojnika u Evropi je opala i centar teže (gravitacije) -- stratešk i-- je prebaèen na istok. Ono što je podstaklo takav trend je rat u Iraku, koji je pomoglo u donošenju èvrste odluke da se neke amerièke snage u zapadnoj Evropi pemeste u jugoistoèni deo starog kontinenta, ukljuèujuæi i Poljsku, što ce predstavljati novi fokus strateškog razmeštanja amerièkih trupa.

B.M.: Kakve bi mogle da budu politièke, ekonomske i vojne posledice takvog poteza?

G.K.: SAD æe tim potezom obnoviti politièke veze sa jugoistoènom i istoènom Evropom. Amerièko vojno prisustvo æe pomoæi da se stabilizuju novoformirane zemlje, kao što je Srbija i Crna Gora, kao i Bugarska ,Rumunija i druge zemlje, sto æe ih uèiniti privlaènijim za ulaganja amerièkih privrednika, a u skladu sa prenošenjem poslovnog i politièkog fokusa u jugoistoènu Evropu, koja æe ponovo postati centar privrednih aktivnosti istoènog regiona Sredozemnog mora.

B.M.: A, šta mislite o vojnim posledicama?

G.K.: Rat protiv Sadama Huseina i Iraka pokazao je da su SAD odluène da korste svoj vojni kapacitet da bi uitcale na promenu situacije na Bliskom isotku i istoènom delu Sredozemnog mora. Taj uticaj se širi, i sada vidimo da zemlje kao što su Ukrajina i Azerbedjan, koja je daleko na istoku tradicionalne teritorije Nato-a, izražavaju zainteresovanost da se uèlane u Nato. To znaèi da se i centar Nato-a seli na istok i jugoistok. U oèekivanju promena u Iranu za narednih godinu dve dana, SAD æe morati da usredsrede svoj vojni kapacitet na jugoistoku Evope i na Bliskom istoku.

B.M.: Da li bi Srbija i Crna Gora mogla da postanje novi politièki i ekonomski èvor za jugoistoènu Evropu?

G.K.: Tradicionalno Beograd je politièki i komercijalni centar tog regiona vec vekovima. To sada ponovo dolazi do izražaja. Drugim reèima, geo-politièka realnost se nije mnogo promenila tokom istorije. Srbija je prirodna raskrsnica za trgovinu , investicije i politièku misao za Balkan i istoèni Mediteran.

B.M.: Da li postoji moguænost za uspostavljanje partnerstva izmedju SAD i Srbije i Crne Gore i kakve koristi bi od toga imale obe strane?

G.K.: Ne samo da postoji moguænost za partnerstvo izmedju SAD i Srbije i Crne Gore, veæ je to nužno kako za SAD ,tako i za Srbiju i Crnu Goru. Treba imati u vidu da je nedavni kratkotrajni period neprijateljstava izmedju SAD i Srbije prošao. To je bila kratkotrajna aberacija koju je nametnula administracija predsednika Klintona. Sada vidimo stvarnu potrebu da SAD budu prisutne u tom regionu i veoma je poželjno--eklonomski, politièki i vojno --da Srbija i Crna Gora koriste takav savez radi obnove svoje zemlje i za intergarciju medju zapadnoevropske zemlje, i Zapad kao celinu.

XS
SM
MD
LG