Linkovi

Kosovski ombudsman razgovarao sa zvaniènicima SCG - 2003-05-14


Novicki je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova državne zajednice Srbija i Crna Gora Goranom Svilanoviæem konstatovao, kaže se u saopštenju Ministarstva, da od dolaska meðunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju nije došlo do bitnijih poboljšanja u oblasti zaštite ljudskih prava, naroèito kada je reè o manjinama, a ministar Svilanoviæ je ocenio da takva situacija ne doprinosi stvaranju uslova za povratak interno raseljenih lica. Posle razgovora sa potpredsednikom Vlade Srbije zaduženim za Kosovo NebojšomÈoviæem, Novicki je istakao da æe državna zajednica kada kao èlanica Saveta Evrope ratifikuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, imati jake argumente da od UNMIK-a traži da se postara za poštovanje ljudskih prava na Kosovu, za koje je odgovorna Misija Ujedinjenih nacija. Èoviæ je ponovio da neæe biti daljeg napretka u saradnji sa UNMIK-om ukoliko srpskom pravosuðu ne bude predat komandant bivše Oslobodilaèke vojske Preševa, Medveðe i Bujanovca Šefæet Musliu. Èini mi se da kod nekih ljudi iz UNMIK-a u glavama je i dalje iskljuèivo razmišljanje kao da je u Beogradu stara vlast, rekao je Èoviæ upozoravajuæi da ukoliko Musliu nestane iz Bonstila za to æe biti odgovoran Štajner.

Za smenu Mihaela Štajnera založio se i ministar pravde i predsednik Demohrišæanske stranke Srbije Vladan Batiæ najavom da æe njegova partija pozvati sve državne institucije da se obrate generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Kofiju Ananu sa zahtevom za smenu Štajnera jer ako on ostane na tom mestu, Srba na Kosovu više neæe biti. Štajner otvoreno i javno radi u interesu Albanaca i to treba jasno i glasno reæi, istakao je Batiæ.

Povodom najava suspenzije dijaloga vlasti u Beogradu sa civilnom administracijom Ujedinjenih nacija u Prištini, potpredsednik Demokratske stranke Srbije Dragan Maršiæanin izjavio je da funkcioneri vladajuæe koalicije o tome sada odluèuju samostalno i založio se za donošenje državne strategije za Kosovo i Metohiju èije bi kršenje jedino moglo da proizvede obustavljanje dijaloga.

Istovremeno sa ovim dogaðajima, Skupština državne zajednice Srbija i Crna Gora usvojila je Predlog zakona o Savetu ministara za koji je u Parlamentu reèeno da odražava duh ravnopravnosti država èlanica. A vlade Srbije i Crne Gore nastavljaju sa harmonizacijom ekonomskih sistema.

Posle današnjeg sastanka dve delegacije u Beogradu potrpredsednik srpske Vlade Èedomir Jovanoviæ izjavio je da æe Akcioni plan usaglašenih ekonomskih sistema biti gotov do poèetka junskog samita Evropske unije i zemalja jugoistoène Evrope u Solunu. Dve vlade na današnjem sastanku dogovorile su jedinstvene carinske stope u oblasti energetike i poljoprivrede.

Usaglašavanje preostalih pet odsto carinskih stopa, meðu kojima se najveæi deo odnosi na metalski kompleks, moglo bi da bude dogovoreno u najskorije vreme, ali je oroèeno na najviše dve godine, izjavio je Èedomir Jovanoviæ.

XS
SM
MD
LG