Linkovi

Jedan od najviših amerièkih vojnih komandanata predvidja da æe SAD i njihovi NATO saveznici poèeti, u buduænosti, da poklanjaju veæu pažnju Africi - 2003-05-02


Funkcioneri Pentagona kažu da se u post-hlatnoratovskoj eri NATO može najbolje opisati kao savez koji traži svoju misiju. General Džejms Džouns, bivši komandant marinskih snaga, preuzeo je, poèetkom godine, dužnost glavnog komandanta Evropske komande amerièkih snaga i, ujedno, glavnog komandanta NATO snaga u Evropi. Evropska komanda je nadležna za amerièke snage u Evropi i veæem delu Afrike, a general Džouns predvidja da bi nova misija NATO saveza mogla da bude u Africi. Funkcioneri Pentagona navode da je zadatak generala Džounsa da reorganizuje severnoatlantski savez i njegovu vojnu komandu i da u tom pogledu ima podršku sekretara za odbranu Donalda Ramsfelda. Obraæajuæi se nedavno amerièkim vojnicima u Bagdadu, Ramsfeld je rekao da je potrebna nova vrsta razmišljanja kako bi se odgovorilo na pretnje 21-og veka.

”Ono što sada radimo je da, sa našim prijateljima i saveznicima, sistematski preispitujemo naše vojno prisustvo širom sveta - da bismo videli kako da rasporedimo naše snage u buduænosti. Po mom mišljenju, nema sumnje da verovatno imamo suviše snaga u Zapadnoj Evropi, koje su tamo preostale od hladnog rata, zbog bojazni da æe Sovjetski Savez grunuti preko ravnica Severne Nemaèke. To je bilo opravdano tada, ali je sada to manje sluèaj“.

Sekretar Ramsfeld predvidja, kako je to nazvao, prilagodjavanje amerièkog vojnog prisustva, kao i nove zadatke za amerièke snage u okviru NATO-a. General Džouns je prilikom nedavnog susreta sa manjom grupom vojnih izveštaèa u Vašingtonu izjavio da æe veæa pažnja biti poklonjena Africi, regionu u kojem je, kako je rekao, do sada bilo samo marginalnih nastojanja da se reaguje na potencijalnne bezbednosne pretnje. On je ukazao da u Africi postoje mnoge potencijalne pretnje, ne samo u odnosu na NATO veæ i na amerièke interese. Radi se, po njegovim reèima, o prostranim podruèjima bez efektivne uprave, koja predstavljaju pogodno tle za trgovinu drogom i obuku terorista i koja su izvori nestabilnosti. General Džouns nije naznaèio odredjene zemlje niti precizirao naèine na koje bi NATO snage mogle da reaguju. On je, medjutim, rekao da bi SAD mogle da doprinesu prebacivanjem nosaèe aviona i prateæih grupa brodova iz Sredozemlja u vode u blizini obala Zapadne Afrike, kako bi njihovo prisustvo obezebdilo zaštitu za eksploataciju nafte sa platformi u Atlantskom okeanu. Ta naftna postrojenja, naime obezbedjuju sve veæ procenat amerièkih energetskih potreba. Kako je general Džouns rekao:

”Siguran sam da æe nosaèi aviona i prateæe grupa ratnih brodova i udarne ekspedicione snage, koje su sada stacionirane u Sredozemljiu, provoditi bar polovinu vremena duž obala Zapadne Afrike i da æe se prilièno usredsredjeno angažovati u tom delu sveta.“

General Džouns je primetio da je to nešto što amerièke mornarièke snage nisu preduzimale u prošlosti, dok je predstavnik Evropske komande rekao za Glas Amerike da, za razliku od drugih deloava sveta, u Africi za sada ne postoji plan o redovnom pristajanju amerièkih ratnih brodova u odredjenim lukama. Medjutim, to bi moglo da se izmeni u buduænosti. Za sada, kako naglašavaju funkcioneri Pentagona, te nove ideje koje se razmatraju još nisu zvanièno potvrdjene od strane sekretara Donalda Ramsfelda.

XS
SM
MD
LG