Linkovi

Sateliti u službi londonskih taksija - 2003-04-30


Satelitski sistem za orijentaciju na zemlji, poznat po skraæenici GPS - ili engleski Dži-pi-es - sve èešæe se primenjuje u svakodnevnom životu. Uz pomoæ uredjaja ne veæeg od mobilnog telefona moguæe je sa bilo kog mesta na planeti komunicirati sa tri od 24 satelita u geostacionarnim orbitama. Ugradjena logièka kola momentalno izraèunavaju koordinate mesta na kome se nalazite, sa maksimalnom greškom od tri metra. Kako saznajemo, pešaci u Londonu uskoro æe moæi da uz pomoæ tog sistema pronalaze najbliži slobodan taksi. Firma Zingo, èiji vlasnik je kompanija MBH koja proizvodi karakteristiène londonske taksi automobile, uskoro æe poèeti da direktno povezuje taksiste sa mušterijama koje traže prevoz. Kada osoba koja želi taksi prevoz pozove Zingo preko svog mobilnog telefona, tehnologija u centrali automatski odredjuje mesto sa koga je krenuo poziv. Istovremeno, GPS uredjaj identifikuje slobodne taksije u tom podruèju. U tom trenutku kompjuteri u Zingu automatski prebacuju telefonsku vezu i direktno povezuju putnika sa taksistom, kako bi putnik mogao da kaže gde se nalazi. Ta usluga koštaæe funtu i 60 penija, što æe biti uraèunato u cenu prevoza. Servis æe poèeti sa radom iduæe nedelje. Od ukupno 20 hiljada taksija u Londonu za sada je novim uredjajima opremljeno 500, ali bi do kraja godine u sistem trebalo da bude ukljuèeno 3 hiljade taksija. Drugi britanski gradovi najavljuju da æe takodje uvesti novi servis, a ima interesovanja i u Americi, Aziji i drugim gradovima Evrope.

XS
SM
MD
LG