Linkovi

Banke podstièu klijente da koriste internet - 2003-04-22


Velika amerièka banka J.P. Morgan Chase od nedavno poklanja klijentima do 150 dolara ako pristanu da njihove novèane transakcije obavlja preko interneta, umesto ispunjavanjem èeka. Pri tome klijenti nisu firme veæ obièni gradjani, korisnici bankarskih usluga. Po tradiciji, Amerikanci svoje raèune plaæaju èekovima koje firme šalju bankama koje ih obradjuju i vrše isplatu. Pre samo dve ili tri godine veæina banaka je od klijenata naplaæivala posebnu taksu za korišæenje interneta. Ali više nije tako. Sa razvojem interneta Amerikanci su ustanovili da, kada kupuju robu i usluge preko kompjutera, mogu to da plaæaju kreditnim karticama umesto èekovima i tako zaobidju banke uz uštedu u poštarini. Veæina kompanija je to oberuèke prihvatila, jer na taj naèin mogu da kontaktiraju sa pojedinaènim mušterijama, nude im nove proizvode, odgovaraju na pitanja, rešavaju probleme... Ali novac je time poèeo da zaobilazi banke, koje su uskoro poèele da se èeškaju po glavi i zakljuèile da moraju što pre da povrate klijente. Neke im nude novac, druge dele nagrade, treæe organizuju lutrije... I klijenti imaju mnoge koristi od elektronskog obavljanja transakcija. Nema stajanja u redovima ispred šaltera. Banka je otvorena 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Putem interneta klijenti mogu da proveravaju stanje na raèunu, da vrše razne poslove, traže i dobijaju kredite, šalju naloge banci za isplate... i sve to sedeæi za kuænim kompjuterom. Dodatna prednost plaæanja raèuna internetom, ali preko banke, jeste u tome što kompaniji kojoj ste dužni za neki proizvod ili uslugu ne morate da dostavljate druge podatke osim imena i adrese. Neki analitièari predvidjaju da æe ovo postepeno dovesti do skoro potpunog ukidanja šalterskih službi u bankama.

XS
SM
MD
LG