Linkovi

Još jedan osumnjièeni predao se Haškom tribunalu - 2003-04-21


Kako je saopšteno na brifingu u Vladi Srbije za urednike medija, Radiæ se predao dobrovoljno i dobiæe garancije vlade da bude pušten na slobod u pre poèetka suðenja pred Tribunalom.

"Ovo je poraz politike koja je u protekle dve i po godine na svaki naèin onemoguæavala tranziciju naše zemlje", rekao je na brifingu potpredsednik Vlade Srbije Èedomir Jovanoviæ komentarišuæi dobrovolj-nu predaju Radiæa. Radiæ æe, prema Jovanoviæevim reèima, imati isti tretman kakav imaju i drugi haški optuženici koji su se obrovoljno predali, poput biv-šeg predsednika Srbije Milana Milutinoviæa i bivšeg potpredsendika sa-vezne vlade Nikole Šainoviæa.

Jovanoviæ je još rekao da vlasti oèekuju "konkretan napredak" i u sluèajevima drugih optuženih pred Haškim tribunalom, pomenuvši bivšeg oficira Veselina Šljivanèanina, kao i bivšeg vojnog komandanta snaga bosanskih Srba generala Ratka Mladiæa.

Inaèe, u optužnici Haškog tribunala, podignutoj 7. novembra 1995. godine, trojica oficira JNA, pukovnik Mile Mrkšiæ, major Veselin Šlji-vanèanin, i kapetan Miroslav Radiæ, terete se za zloèine protiv èoveè-nosti, teške povrede Ženevskih konvencija i kršenje zakona i obièaja ratovanja. Trojica oficira optuženi su za ubistvo oko 200 zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovèara kod Vukovara.

A povodom ove vesti, danas je prvi reagovao Narodni pokret Otpor koji je pozvao preostale haške optuženike da se dobrovoljno predaju, istakavši da bi se time "otklonio pritisak pod kojim žive graðani Srbije". "Pritisak æe se otkloniti predajom optuženih, koji æe na taj naèin pomoæi Srbiji i Crnoj Gori u sporovoðenju zakona, koji je donet i obave-zuje našu zemlju na saradnju sa Hagom", navodi se u saopštenju Otpora. Vršilac dužnosti predsednika Srbije Nataša Miæiæ zatražila je danas od Vlade procenu o tome da li su ispunjeni uslovi za ukidanje vanrednog stanja. Nataša Miæiæ zatražila od vlade procenu trenutnog stanja ugro-ženosti bezbednosti Srbije, sloboda i prava èoveka i graðanina i rada dr-žavnih organa, kaže se u saopštenju iz njenog kabineta.

Iz kolegijuma Vlade Srbije stiže vest da æe Vlada sutra, u utorak raspravljati o ukidanju vanrednog stanja.

Konaèno, potpredsednik Demokratske stranke Srbije Zoran Šami rekao je danas da se DSS protivi delimiènom ukidanju vanrednog stanja u Srbiji. Po njegovim reèima, DSS podržava borbu protiv organizovanog kriminala – ali, kako kaže Šami, se ona mora voditi u okviru institucija države.

XS
SM
MD
LG