Linkovi

Pentagon o masivnom napadu èija je meta bio Sadam Husein - 2003-04-08


Komandanti amerièkih vazduhoplovnih snaga ukazuju da im je juèe (ponedeljak) reèeno da se spreme za ”veliki pogodak“ kada su zapoèele hitne prpreme za napad na odredjenju lokaciju u Bagdadu, lokaciju na kojoj su -- prema obaveštajnim podacima - trebalo da budu Sadam Husein i drugi visoki iraèki zvaniènici. Iz Pentagona se javio dopisnik Glasa Amerike Meredit Bjuel Pukovnik Fred Svon i ostala tri èlana posade bombardera B-1 su iznad zapadnog Iraka punili avion gorivom kada im je stiglo naredjenje da na odredjenu lokaciju visokog prioriteta bace 4 bombe na precizno navodjenje, ukljuèujuæi dve za probijanje podzemnih bunkera. Pukovnik Svon kaže da je od dobijanja naredjenja da se napadne lokacija u stambenoj èetvrti Mansur, na kojoj su Sadam Husein i njegovi sinovi održavali sastanak, do izvršenja tog naredjenja proteklo svega 12 minuta.

” Kad vam se kaže da se radi o meti visokog prioriteta, adrenalin odmah proradi, ali to ni na koji naèin ne poremeti ono što ste stekli obukom. Koncentracija je tu i cilj je da se zadatak obavi. Znali smo da moramo brzo da delujemo. B-1 ima 4-ro-èlanu posadu; svako ima svoj zadatak ali svi moramo zajednièki da dejstvujemo da bi se ostvario cilj. Presudno je da kooridinati koji se dobiju -- kao što je bio sluèaj i sa ovom misijom - budu precizni. Mi smo te podatke tri puta proverili sa kontrolnim centrom koji nam ih je dostavio... Pomislio sam da se možda radi o velikom pogotku i da moramo biti sigurni da sve teèe po planu“.

U razgovoru koji je pomoæu sateltiske veze pukovnik Svon vodio sa novinarima u Pentagonu -- iz vazduhoplovne baze koja nije imenovana -- pukovnik je rekao da je napad bio sastavni deo desetoèasovnog leta tokom kojeg su bombardovani pomenuta lokacija i još 17 lokacija drugde u Iraku. Pukovnik Svon je dodao da zbog oblaènog vremena posada nije mogla da vidi metu tako da su korišæeni koordinati za globalno lociranje. Pilot bombardera B-1, kapetan Kris Vakter, izjavio je da je njegova posada zadovoljna misijom.

“ To je dobar oseæaj. Ali želim da znate da je svako u mojoj eskadrili u stanju da obavi ovakvu misiju. Sluèajno se desilo da smo mi bili sreænici koji su dobili taj zadatak“.

Bombe za probijanje bunkera zariju se duboko u metu pre nego što eksplodiraju, i koriste se u sluèajevima kada želi da se izbegne nanošenje štete ili razaranje okolnih objekata. Sada je na koalicionim snagama da pokušaju da utvrde da li je u tom napadu ubijen Sadam Husein.

XS
SM
MD
LG