Linkovi

Skupština o promeni ustava - 2003-04-08


Na oštre kritike opozicije naišli su predlozi da se o tom zakonu raspravlja samo u naèelu bez podnošenja amandmana na pojedina rešenja, da novi ustav treba da napiše posebna komisija sastavljena od 20 poslanika Skupštine Srbije, po tri predstavnika skupština Vojvodine i Kosova i tri predstavnika Vlade i da je za usvajanja novog Ustava dovoljna prosta a ne dvotreæinska veæina u Parlamentu. Šef poslanièke grupe Demokratske stranke Srbije Dejan Mihajlov izjavio je da preglasavanje i donošenje Ustava malom veænom neæe doneti sreæu državi i graðanima Srbije veæ æe samo produbiti sukobe i ugoziti pravnu sigurnost.

Šef poslanièke grupe vladajuæe koalicije Bojan Pajtiæ tvrdio je sa skupštinske govornice da su projektom izrade novog Ustava obezbeðeni demokratski standardi koji se ogledaju kroz institut javne rasprave kroz koji struèna javnost ima šta da kaže i kroz održavanje referenduma kao instituta koji odražava volju naroda kao jedinog nosioca državnog suvereniteta. Skupština je odluèila da vodi i objedinjenu naèelnu raspravu o predlozima izmena Zakona o organizovanju i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, Zakona o Visokom savetu pravosuða, o javnom tužilaštvu, Kriviènog zakona Srbije i Zakona o oružju i municiji.

Šefovi diplomatija zemalja èlanica Procesa saradnje u jugoistoènoj Evropi sastali su se u Beogradu radi pripreme sutrašnjeg samita na kome æe lideri devet zemalja regiona i visoki zvaniènici Evropske unije, OEBS-a, Ujedinjenih nacija, NATO-a i drugih meðunarodnih organizacija razgovarati o jaèanju regionalne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, stvaranju zone slobodne trgovine i na planu saobraæaja, telekomunikacija i energetike.

Na neformalnom sastanku ministri inostranih poslova Albanije, Bsne i Hercegovine, Bugarske, Grèke, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Turske i Srbije i Crne Gore usaglasili su tekst završnog dokumenta koji æe usvojiti uèesnici sutrašnjeg sastanka na vrhu. Posle sastanka šef diplomatije Srbije i Crne Gore Goran Svilanoviæ rekao da je suština tog dokumenta da se liderima Evropske unije koji æe se sastati juna meseca u Solunu pošalje jasna poruka.

Nešto ranije, Svilanoviæ je razgovarao sa više stranih zvaniènika koji su doputovali u Beograd zbog sutrašnjeg samita. Sa kolegama iz Makedonije i Bosne i Hercegovine Ilinkom Mitrevom i Mladenom Ivaniæem, Svilanoviæ je razgovarao o unapreðenju regionalne saradnje i približavanju evropskim i evroatlantskim strukturama, a sa visokim predstavnikom za Bosni i Hercegovinu Pedijem Ešdaunom o znaèaju pune primene Dejtonsko-pariskog sporazuma. Svilanoviæ i njegov albanski kolega Ilir Meta ocenili su da nastavak politièkog dijaloga i saradnja dve zemlje predstavljaju put ka razvoju regiona i njegovom približavanju i punom ukljuèuvanju u evropske integracije. Sa šefom albanske diplomatije Ilirom Metom razgovarao je i srpski premijer Zoran Živkoviæ. Sagovornici su se saglasili da je neophodno poèeti dijalog o statusu Kosova i da Albanija može biti moderator dijaloga vlasti Beograda i Prištine.

A na skupu "Mostovi za novi milenijum" ministar odbrane Srbije i Crne Gore Boris Tadiæ ocenio je da se stabilnost zemalja u regionu jugoistoène Evrope ne može graditi samostalno ili preko parcijalnih saveza, veæ u okviru evroatlantskih integracija. Govoreæi o pristupanju Srbije i Crne Gore Partnerstvu za mir, ministar Tadiæ je kao preduslove za taj prijem spomenuo reformu Vojske državne zajednice, dalju saradnju sa Haškim tribunalom i prekid veza sa Vojskom Republike Srpske, što je veæ ostvareno.

XS
SM
MD
LG