Linkovi

Inicijativa za polaganje zakletve na toleranciju - 2003-04-01


Uèestanost zloèina mržnje prema amerièkim Muslimanima i drugima koji lièe na Muslimane --ukljuèujuæi hindue i sike iz Indije i hrišæane sa Bliskog Istoka -- naglo je porastao nakon teroristièkih napada 11. septembra 2001. Po reèima Robina Toma, èlana Komisije za meðuljudske odnose losanðeleskog okruga, vreme rata èesto utièe na ljude da svoje nezadovoljstvo iskaljuju na raèun imigranata i pripadnika manjina.

“... u tim uslovima pojmovi se èesto svode na stereotipe -- stereotipe o nekoj zemlji i etnièkom poreklu, veri, turbanima, maramama na glavi. Takve stvari mogu da ugrožavaju ljude”.

Teroristièki napadi islamskih ekstremista od 11. septembra, stvorio je nelagodnost kod mnogih Muslimana. Lideri zajednice amerièkih Muslimana odmah su sudili te napade, no njihove izjave nisu svi i èuli. Nadžiha Sajid Miler, koja vodi centar za rešavanje konflikta, kaže da je od ranije naviknuta da je ljudi èudno gledaju zato što glavu pokriva maramom. Takvi su pogledi postali sve èešæe nakon 11. septembra, kaže Nadžiha:

“Ranije su ti pogledi bili izraz neznanja i uverenja da izgledam pomalo èudno. Ljudi nisu znali zašto nosim maramu, ali nije bilo strah -- što sada posle 11. septembra vidim kod nekih ljudi”.

Amerièki zvaniènici su nakon septembarskih napada apelovali za toleranciju i obeæali gonjenje vinovnika prestupa mržnje, što je i uèinjeno. U samom Los Anðelesu je pokrenuta inicijativa da lokalni i federalni zvaniènici, policija i lokalne zajednice traže podrže inicijativu za potpisivanje zakletve za zaštitu svih zajednica koje bi mogle biti meta mržnje. Rabin Alen Friling je jedan od potpisnika pomenute zakletve:

“Ljudima se sada ukazala prilika da “preðu sa reèi na dela”, i potpišu zakletvu koja ima za cilj da podstakne meðusobnu komunikaciju i stanovnici dokažu da je Los Anðeles grad koji ne toleriše ni zloèin mržnje, ni jezik mržnje.”

Razumljiva je pojava gneva od stresa u vreme konflikta, no sve to bi moglo da se ublaži i spreèi ako bi ljudi bili bolje informisani, kažu predstavnici lokalnih vlasti u Los Anðelesu, koji su od nedavno poèeli da cirkulišu tekst zakletve po lokalnim školama, vladinim uredima i verskim institucijama. “Zarièem se da æu promovisati meðusobno razumevanje i poštovati svoje susede i pomoæi da moja domovina bude bezbednija”, stoji u tom tekstu. Sadam al Marajati èlan Muslimanskog saveta za odnose sa javnošæu, podseæa na reèi jednog od osnivaèa te organizacije koji je smatra da su razlike u veri manje bitne od nekih drugih podela meðu ljudima:

“Svet nije podeljen na Muslimane, hrišæane i jevreje. Svet je podeljen na glupe i pametne ljude”.

Inteligentni ljudi ne podržavaju ekstremizam, kaže on.

XS
SM
MD
LG