Linkovi

Taktika koalicionih snaga - 2003-03-28


Glava je metafora za visoko iraèko vodjstvo u kome je glavni Sadam Husein - koji oèigledno nije ranjen u iznenadnim vazdušnim udarima od pre nedelju dana, èiji je cilj bio završetak rata i pre nego što je ozbiljno i poèeo. Pažnja funkcionera u Pentagonu ostaje usmerena na pad režima, a priznaje se da je taj cilj važniji od slamanja otpora u oblastima kroz koje su saveznièke snage veæ prošle u pohodu ka iraèkoj prestonici. U pentagonu se takodje garantuje da æe se svaki otpor na kraju biti slomljen. Po reèima major-generala Stenlija MekKristala (Stanley McChrystal) iz Združenog štaba, vojni planeri èvrsto veruju da bi svrgavanje režima Sadam Huseina moglo da izazove slom otpora invaziji saveznièke vojske.

”Oèigledno, u jednom momentu, doæi æe do sredjivanja situacije. Kako se budemo kretali napred, prvi i prevashodni cilj je, jasno, pad režima. Verujem da æe, kada se to desi motivacija i podrška za otpor, prestati i upravo zato taj otpor æe biti manje motivisan i manje efekasan.“

U sklopu plana o ”odsecanju glave zmiji“, saveznièki avioni su poèeli bombardovanje predajnika iraèke televizije, nazivajuæi ih elementima komandno-kontrolne mreže iraèkog vodjstva. Na predajnike se gleda kao na jedan od naèina za održanje Sadamove kontrole ne samo svojih trupa, veæ i iraèkog naroda - putem kojih verovatno ne izdaje vojna naredjenja, veæ daje predstavu o tome da je još uvek živ i da komanduje. Vojni zvaniènici istièu još jedan, možda i znaèajniji element kontrole koji režim koristi - razmeštenje pripadnika Specijalne Republikanske Garde i ostalih koji su lojalni Sadamu Huseinu - medju pripadnike vojske. General Mekkristal navodi da se korišæenjem ove taktike vojnici i obièni gradjani drže kao taoci i prisiljavaju da se bore, pod pretnjom smræu.

”Verujemo da se radi o èlanovima partije BAAS koji nisu pripadnici redovnih vojnih snaga. Neki pripadnici Specijalne Republikanske garde poslati su da ojaèaju kontrolu, neki da organizuju i da nadgledaju. Upravo zato smatramo da æe, ukoliko oborimo režim, deo motivacije i kontrole išèeznuti.“

U medjuvremenu, jedan visoki funkcioner Pentagona je nagovestio da Bagdad ne može u potpunosti da se osloni na regularne jedinice Republikanske Garde - za koje se u poèetku smatralo da su lojalne režimu. Govoreæi pod uslovom da ostane anoniman, funkcioner je izjavio da upravo stoga jedinice poput divizije Medina, južno od Bagdada, nisu bile povuèene da brane prestonicu - veæ su ostavljene na udaru napada saveznièke avijacije. Zvaniènici veruju da Sadam želi da te jedinice budu stacionirane u blizini iz odbrambenih razloga, ali da ne želi da budu suviše blizu, strahujuæi da bi one mogle da se okrenu protiv njega - u kom sluèaju bi Sadam nestao, kako neimenovani zvaniènik navodi ”za tren oka“. Medjutim, amerièki funkcioneri ne raèunaju na to - govoreæi da su koalicione snage spremne da nastave borbu.

XS
SM
MD
LG