Linkovi

Razgovor sa Dejvidom Mekintajerom - 2003-03-24


Novinar Glasa Amerike Dejvid Borgida, razgovara o najnovijem razvoju situacije u Iraku sa Dejvidom Mekintajerom, vojnim analitièarom Glasa Amerike i direktorom Instituta ANSER za unutrašnju bezbednost, ovde u Vašingtonu. Na samom poèetku, Mekintajer odgovara na pitanje kolege Borgide zbog èega su - što su i amerièki vojni zvaniènici potvrdili na konferencijama za novinare - neki od najtežih okršaja voðeni baš oko Nasarije?

DM: “To je važno pitanje, jer je tu glavni reèni prelaz i mreža puteva koji vam omoguæavaju da preðete preko Eufrata, da biste mogli da nastavite prodor i da bi oklopne snage mogle da nastave dolinom Tigra i Euftrata - prema Bagdadu. A jedinice za snabdevanje æe biti pretežno manje zaštiæene tokom tog prodora prema severu. To je u stvari važno taktièko pitanje. Amerikanci su po svemu sudeæi odluèili da ne zauzimaju mesta u kojima ima mnogo civila. Oni æe pokušavati da ih zaobiðu. To je vrlo dobro za civilno stanovništvo, ali su vojnici izloženiji napadima.”

DB: Recimo nešto i o tom prodoru prema Bagdadu. Amerièke i britanske trupe su sve bliže i bliže Bagdadu i sada su po svemu sudeæi na nešto više od stotinak kilometara od grada. Možemo li oèekivati da æe elitna Republikanska garda možda tu pružiti još veæi otpor - kada se trupe približe Bagdadu?

DM: “Da, smatram da æete tu videti dve vrste borbi. Prvo, što je i danas napomenuto, jeste da otpor na koji se nailazilo do sada nije bio organizovani otpor. Time hoæu da kažem da tu nije bilo komandanata i organizovanih jedinica. Tu su bile male jedinice i zasede. Rekao bih da æe se nešto od toga nastaviti. Ali veæe snage, kontakt veæih razmera, oèekujem da æe se tek dogoditi - neposredno pred Bagdadom. Tu æete videti i tenkovsku bitku.

DB: Da li je možda to ono što predsednik i drugi amerièki zvaniènici proteklih dana ponavljaju Amerikancima upozoravajuæi, barem retorièki, da treba da pazimo da ne postanemo previše samozadovoljni, odnosno da æe ovo biti duga, produžena akcija.DM: “Taèno. Postoje ljudi koji su odmah zakljuèili da s obzirom na teška vazdušna bombardovanja komandno-kontrolnih pogona i objekata protivvazdušne odbrane i buduæi da se prilikom prelaska granice nije naišlo na otpor, ima onih koji zamišljaju da bi ovo moglo brzo da se završi. Ne mislim da æe se to dogoditi. Rekao bih da tamo ima ljudi, zapamtite, kojima æe život biti u opasnosti jer su èinili grozne stvari - oni ne žele da budu zarobljeni.”

DB: Poprièajmo, za trenutak, i o nekim od ostalih dogaðaja o kojima izveštamo, o takozvanoj “prijateljskoj vatri” i ovoj akciji u jednoj od baza, koju je oèigledno izveo amerièki vojnik...

DM: “Protiv amerièkih vojnika...”

DB: Vetrovi rata uistinu nose mnogo stvari. Poprièajmo malo o tome. Da li je to nešto što treba oèekivatri, ili je sasvim neobièno?

DM: “To apsolutno treba oèekivati. U stvari, do sada je bilo neuobièajeno malo takvih stvari. Kada toliko mnogo ljudi, èetvrt miliona vojnika, dovedete meðu stanovništvo, jednostavno æete imati takve situacije, nekoga æe da pregazi kamion, doæiæe do grešaka u koordinaciji. S druge strane, jedinice sa “Patriot” raketama imaju vrlo jasnu proceduru u pogledu koordinata aviona koji se vraæaju kroz vazdušni prostor. Procedura je vrlo jasna. Nisam siguran šta se dogodilo. Pomišljam da æemo na kraju da ustanovimo da je oprema funkcionisala dobro - i aviona i rakete - i da je neko napravio grešku, da je poèinjena ljudska greška, da se posada pri dolasku nije propisno identifikovala i - da se dogodila nesreæa.”

DB: Na kraju, ostalo nam je još malo vremena - a znam da je to važno pitanje i da æemo o njemu još razgovarati - ljudi se pitaju o hemijskim i biološkim oružjima. Mislite li da se verovatnoæa za njihovu upotrebu poveæava približavanjem veæeg broja trupa Bagdadu?

DM: “Taèno. Setite se da postoje dve vrste mesta na kojima možete da ih upotrebite. Prva su u pozadini, mesta kao što je Kuvajt, ili luke i slièna. A drugo mesto je tamo gde su jedinice, borbene jedinice. Ako budemo videli takva oružja, to neæe biti dok trupe jure kroz pustinju. Biæe onda kada budu zaustavljene i u kontaktu sa iraèkim snagama. Rekao bih da æe to biti taèka u kojoj æe hemijska oružja da se iznesu na videlo.”

XS
SM
MD
LG