Linkovi

Fond za humanitarno pravo podržao je borbu protiv organizovanog kriminala - 2003-03-23


Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je zajednièka istraga policije i Bezbednosno-informativne agencije nedvosmisleno pokazala da su organizatori i izvršioci atentata na srpskog premijera Zorana Ðinðiæa pripadnici zemunskog klana predvoðeni Miloradom Lukoviæem Legijom, Dušanom Spasojeviæem Šiptarom i Miletom Lukoviæem Kumom. Policija saopštava da je prema podacima njenih kolega i tajnih službi desetine zemalja reè o jednoj od najveæih organizovanih kriinalnih grupa trgovaca kokainom i heroinom i da su od tog posla neškolovane zanatlije iz Medveðe za manje od šest godina postale ne samo najmoæniji ljudi u zemlji, veæ i najbogatiji graðani Evrope. Srpska policija uverava graðane da æe svi èlanovi zemunskog klana biti privedeni i da æe javnost biti detaljno obaveštena o svim zloèinima koja je ta grupa poèinila kao i o svim njenim pomagaèima, podstrekaèima, finansijerima, sauèesnicima i mentorima. Veæ za narednu nedelju potpredsednik republièke Vlade Èedomir Jovanoviæ najavio je poèetak sudskih procesa po do sada podnetim kriviènim prijavama za ubistvo premijera Ðinðiæa. Gostujuæi na BK televiziji Èedomir Jovanoviæ još jednom je ukazao na vezu politike i kriminala uspostavljenu još u Miloševiæevo vreme uz ocenu da u toj vezi treba tražiti uzroke i motive atentata na premijera Ðinðiæa . Fond za humanitarno pravo podržao je borbu protiv organizovanog kriminala i pozvao državne organe da otvore pitanja ratnih zloèina i etnièki motivisanih kriviènih dela. Preæutkivanje èinjenice da je premijer Zoran Ðinðiæ ubijen u vezi sa Hagom i njegovom delatnošæu na pretvaranje Srbije od skloništa za ratne zloèince do pravne države, pogoduje svima koji su aktivno uèestvovali stvaranju i održavanju bivšeg režima, kaže se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo, uz sugestiju da obraèun sa kriminalom treba da bude usmeren i na borbu protiv saveza ratnih zloèinaca, profitera, veterana, mafije, delova policije i vojske i desnih politièkih partija.

XS
SM
MD
LG