Linkovi

Januš Bugajski o moguæim posledicama atentata na Ðinðiæa - 2003-03-13


Buduæi odnosi izmeðu Vašingtona i Beograda, kaže Janoš Bugajski u mnogome zavise kojom æe se brzinom i efikasnošæu vlasti u Srbiji obraèunati sa vinovnicima atentata i sa kriminalnim elementima koji postoje u strukturama vojnih i civilnih vlasti. Ukoliko bude odluèan u kampanji protiv organizovanog kriminala i mafije, Beograd može raèunati na znatnu pomoæ i solidarnost kako Sjedinjenih Država tako i Evropske Unije -- istièe ugledni amerièki balkanolog. Ðinðiæevo ubistvo ukazuje da u Srbiji nije uspostavljena vladavina zakona, jer su ubistva politièara, ali i mafijaša postala redovna pojava - kaže Bugajski, koji takoðe smatra da u pozadini atentata stoji dublja politièka borba izmeðu reformista i njihovih protivnika.

“Bez obzira na tvrdnje da je to delo kriminalnih elemenata, ne treba zaboraviti da su sve mafije povezane sa faktorima i politièkim interesima u vrhovima vojske, snaga bezbednosti, èak i nekih politièkih stranaka. Veoma su uèestali oružani obraèuni, umesto da funkcioniše pravosuðe. I postavlja se pitanje da li je sadašnja vlada u Beogradu u stanju da kontroliše situaciju. Ukoliko ne uspe mogao bi da usledi politièki haos”.

Po reèima našeg sagovornika, bez obzira ko bude izabran za novog predsednika ili premijera Srbije, moraæe da nastavi i pojaèa sprovoðenje reformi koje je pokrenuo Zoran Ðiniðiæ -- posebno u pogledu borbe protiv kriminala i korupcije, a u cilju uspostavljanja vladavine zakona. Uglednog balkanologa smo upitali kakve bi posledice ubistvo premijera Srbije moglo da ima u odnosu na Crnu Goru i Kosovo:

“Pitanje Kosova neæe nestati. U Prištini æe sada biti postavljano pitanje: zbog èega želite da nas vratite u državu u kojoj vlada bezakonje, dok su na Kosovu veæ uspostavljene neke institucije koje funkcionišu i poèinje uveliko da se obuzdava nasilje. Isto važi za Crnu Goru. Poznato mi je da su Crnogorci ne samo zabrinuti situacijom u Srbiji nego se sada pitaju nisu li pogrešili kada su se saglasili sa planovima Evropske Unije za stvaranje unije. Podgorica je zabrinuta da bi mogla da bude uvuèena u vrtlog kriminala i atentata i šire nestabilnosti.

I sve ostale susedne države pažljivo prate ove uznemirujuæe dogaðaje, koji mogu da utièu na investicije u region, privredne rezultate, unutar-regionalne odnose i bezbednost Balkana u celini. Uznemirene su èak i zemlje kandidati za èlanstvo u NATO, poput Bugarske i Rumunije. Sve njih veoma zabrinjava da su kriminalni elementi uzeli takav mah u Srbiji da su mogli da likvidiraju premijera - zakljuèuje Januš Bugajski.

XS
SM
MD
LG