Linkovi

Politikolog Stiven Norton o iraèkoj i severnokorejskoj krizi - 2003-03-11


S.N.: Rat sa Irakom je neizbežan. Jedina moguænost da se rat izbegne je da se Sadam Husein odrekne vlasti. To nije u njegovoj prirodi i mislim da on to neæe uèiniti. Stoga moram reæi da je rat neizbežan.

B.M.: U sluèaju ratnog scenarija, kakav razvoj dogadjaja predvidjate?

S.N.: Pre svega, taj rat neæe trajati dugo. Medjutim, vojni analtièari ukazuju da postoje nepredvidivi ratni elementi, koje oni nazivaju ” ratna magla”, a to su nepoznanice, koje iskrsavaju tokom sukoba i utièu na razvoj ratne situacije. Ali, u svakom sluèaju taj rat neæe biti dug, i mogao bi da potraje nekoliko nedelja.

B.M.: Kakva bi mogla da bude iraèka odbrambena strategija?

S.N.: Moja glavna zabrinutost u vezi sa tim konfliktom jeste da Sadam Husein poseduje sposobnosti za ogranièeni napad pa je pitanje gde bi ti napadi mogli da budu usmereni. Moguæi ciljevi su Izrael, kurdska podruèja, pa èak i saveznièke snage. Dakle postoje moguænosti ogranièenog napada i to me donekle brine. Sto se tièe naše opšte strategije, rat æe biti vodjen na dva fronta, bez obzira da li tu možemo da raèunamo na pomoæ Turske ili ne. SAD æe biti u stanju da stacioniraju svoje snage u severnom delu Iraka, èak i bez pristupa turskim bazama. Predvidja se dvokraki napad -- sa severa i sa juga.

B.M.: Da li æe razdor izmedju SAD i Evrope uzrokovan iraèkom krizom imati za posledicu dugoroènije politièke i ekonomske teškoæe sa Evropom?

S.N.: Odnos sa Evropom je veoma važan za SAD. Medjutim, kada govorimo o Evropi ne govorimo o jednom velikom entitetu gde svi misle istovetno. Ako govorite o Francuskoj i Nemaèkoj, to je jedna stvar, ako govorite o Velikoj Britaniji, Španiji, Italiji i drugim zemljama, to je nešto drugo i te zemlje podržavaju naš stav. Ali, svakako da postoji razdor i razlike u gledištima. Mi smo sada možda svedoci jednog novog trenda, kada Francuska i Nemaèka gube uticaj u domenu evropske politike, u kojoj su dugo bile glavni akteri. Proširenjem Evropske unije, smanjuje se uticaj Francuske i Nemaèke. Taj trend æe se nastaviti. U Evropsku uniju se uèlanjuju velike zemlje poput Poljske, koja æe imati odredjen uticaj i na to treba raèunati. Ipak, naši sadašnji odnosi sa, recimo, Francuskom, nisu ni prirodni ni zdravi. Nadam se da æe se ti odnosi popraviti, ali možda nikada neæe biti kakvi su nekada bili.

B.M.: Da li je glavni razlog tim odnosima pitanje Iraka?

S.N.: Ne to nije sluèaj. Glavni razlog je borba za vlast, ako hoæete, globalno, borba za odnos snaga. Francuska je nezadovoljna jer gubi dominantnu ulogu u Evropi i sadašnji razdor izmedju nje i SAD bi se dogodio bez obzira na Irak, jer bi iskrslo neko drugo sporno pitanje.

B.M.: Na kraju, koji su razlozi za to da SAD reaguju odmerenije na severnokorejske provokacije i njihov nuklearni program, u odnosu na Irak?

S.N.: Severnokorejski rezim je veoma opasan. Ta zemlja istorijski reaguje nasilno i mi moramo biti pažljivi da ne izazovemo Severnu Koreju i otvorimo konflikt. Kada govorimo o vojnom aspektu situacije, tu ne možete da blefirate. Ako vojno niste spremni za akciju, ne pretvarajte se da jeste. Nije nikakva tajna gde je veæina naših oružanih snaga locirana. U ovom momentu ne želimo konflikt sa Severnom Korejom. Prvo treba završiti stvar sa Irakom, pre nego što se okrenemo Severnoj Koreji, posebno u momentu kada su naše vojne snage angažovane nedge druge.

XS
SM
MD
LG