Linkovi

Kolin Pauel tvrdi da Irak aktivno krije oružje - 2003-03-06


Državni sekretar Kolin Pauel je predoèio da su Sjedinjene Države spremne da povedu koaliciju koja bi razoružala Irak èak i bez nove rezolucije Ujedinjenih nacija. Prema njegovim reèima, u roku od nekoliko sledeæih dana biæe oèigledno da li Sadam Husein shvata ozbiljnost situacije. U svom juèerašnjem politièkom izlaganju u vašingtonskom Centru za strategijske i medjunarodne studije državni sekretar Pauel je naveo amerièke obaveštajne informacije prema kojima iraèka vlada i dalje krije oružje od vojnih inspektora Ujedinjenih nacija. Pauel je ukazao da se rat može izbeæi èak i u ovom kasnom satu, ukoliko Sadam Husein podnese pun izveštaj o iraèkom oružju. Pauel je, medjutim, predoèio da se Sadam Husein nada da æe izbeæi vojnu akciju zbog razilaženja medju èlanoivma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

“Sadam Husein se pouzdaje da je njegovo nepoštovanje volje medjunarodne zajednice jaèe od kolektivne rešenosti Saveta bezbednosti da nametne svoju volju. Sadam Husein se pouzdaje da neki èlanovi Saveta bezbednosti neæe odobriti upotrebu sile, uprkos svim dokazima da i dalje odbija da se razoruža. Podele medju nama, tih podela ima, i ako se podele nastave, samo æe uveriti Sadama Huseina da je u pravu. Ali, mogu vas uveriti da on greši. “

Gradeæi na dokazima koje je izneo prošlog meseca u Savetu bezbednosti, državi sekretar Pauel je naveo da je amerièka obaveštajna služba saznala da su iraèke vlasti poèele da kriju zabranjeno oružje u starim vozilima u siromašnim gradskim èetvrtima i da su transportovale hemijsko i biološko oružje u udaljene oblasti blizu granice sa Turskom i Sirijom. Pauel je takodje umanjio široko publikovano uništavanje iraèkih raketa “samud 2“ tokom prošlih nekoliko dana koje premašuju domet propisan od strane Ujedinjenih nacija. Prema Pauelovim reèima, èak i da neke rakete “samud 2“ budu demontirane, veæina tih raketa æe biti sakrivena od inspektora i proizvodnja bojevih glava i motora za njih biæe nastavljena.

“Irak je izneo na videlo svoje mašine za proizvodnju takvih raketa da ih svi vidimo. No, mi imamo podatke da je Irak istovremeno poèeo da krije mašine kojima se druge vrste motora mogu prilagoditi raketama “samud 2.“ Još jednom, Sadam Husein igra dvostruku igru. Èak i dok naredjuje da se neke rakete unište, on nastavlja aktivnosti koje æe mu omoguæiti da ih proizvede. Ne uoèavamo nikakvo suštinsko poboljšanje. Irak je daleko od razoružavanja.“

Državni sekretar Pauel je otputovao danas u Njujork da bi se konsultovao sa svojim kolegama, ministrima inostranih poslova u Savetu bezbednosti i saslušao sutra kritièan izveštaj glavnog vojnog inspektora Ujedinjenih nacija Hansa Bliksa. Pauel je naveo da æe apelovati na Savet bezbednosti da usvoji novu amerièko-britansku rezoluciju u kojoj se zakljuèuje da je Irak propustio poslednju priliku da se razourža , što mu je bilo omoguæeno rezolucijom 1441 donetom još u novembru prošle godine. Prema Pauelovim reèima, Sadam Husein ne ostavlja drugog izbora nego da bude razoružan silom, u vojnoj kampanji koja bi bila vodjena brzo i na naèin kojim bi se minimalizovale civilne žrtve. Pauel je takodje naglasio liènu predanost predsednika Džordža Buša radu na skorom napretku ka izraelsko-palestinskom miru kroz okvirni mirovni plan koji bi trebalo da usvoji diplomatski “kvartet “ u kome su Sjedinjene Države, Rusija, Evropska unija i Ujedinjene nacije.

XS
SM
MD
LG