Linkovi

Bivši funkcioner amerièke administracije Geri Sejmor o Iraku - 2003-03-05


Mislim da æe odluka Iraèana da poènu da uništavaju rakete Al-Samud Dva i nagoveste da æe dati dodatne informacije o hemijskom i biološkom oružju biti dovoljna da ojaèa uverenje Francuske, Nemaèke i Rusije da inspekcije poèinju da donose pozitivne rezultate i da ne bi trebalo pribegavati ratu. Istovremeno, mislim da Irak nije doneo suštinsku odluku da se razoruža u skladu sa rezolucijom 14-41 i da æe Vašington i London i dalje smatrati da inspekcije ne funkcionišu zato što Bagdad ne namerava zaista da se razoruža i da bi stoga Savet bezbednosti trebalo da ovlasti uptrebu sile.

Na pitanje kako bi procenio nivo saradnje Iraka, Geri Sejmor je rekao sledeæe:

Mislim da se ta saradnja odvija po odredjenoj šemi. Kada je suoèen za pretnjom upotrebe sile i jedinstvenim Savetom bezbednosti, Irak pokazuje veæi stepen saradnje. Medjutim, kada nivo pretnje opadne, ili ukoliko je Savet bezbednosti podeljen, saradnja takodje opada. Smatram da je sadašnje ponašanje Iraka veomna slièno ponašanju koje smo videli poèetkom 90-ih godina kada je Irak bio oslabljen i kada je postojala snažna pretnja silom. Medjutim, ukoliko intenzitet pretnje opadne ili ukolio Savet bezbednosti bude i dalje podeljen Bagdad æe takodje poèeti da traži naèine da ogranièi pristup inspektorima i njihova ovlašæenja.

Zamoljen da objasni razlièite stavove stalnih èlanica Saveta bezbednosti, a posebno stav SAD i Britanije, Geri Sejmor je rekao:

Mislim da ne postoji nepobitan dokaz i da se radi o tome kako procenjujete pretnju - prema tome, u kojoj meri smatrate da treba da odgovorite na nepotpunu saradnju Iraka. Predsednik Buš i britanski premijer Bler veruju da Irak predstavlja neposrednu pretnju bezbednosti zato što uporno nastoji da se domogne oružja masovnog uništenja i zbog povezanosti sa terorizmom. Medjutim, druge zemlje, poput Francuske, Nemaèke i Rusije misle da se pretnja Iraka može razumno ogranièiti putem inspekcija i sankcija i da su veze izmedju Iraka i terorista zapravo slabe. Zbog tih razlièitih percepcija postoji i fundamentalno razlièit pristup pitanju da li je rat opravdan ili nije. Slažem se da izgleda da su Vašington i London naumili da zapoènu rat osim ukoliko ne dodje do dramatiène i, èini mi se, malo verovatne promene u ponašanju Iraka. Prema tome, plašim se da æe druge zemlje u Savetu bezbednosti, koje se protive ratu, zadržati taj stav. To znaèi da, na žalost, ima malo verovatnoæe da æe druga rezolucija Saveta bezbednosti biti usvojena. Mislim da æe rat zapoèeti pod veoma nepovoljnim politièkim okolnostima - u uslovima dubokih podela u Savetu bezbednosti, u severnoatlantskom savezu i u Evropi.

XS
SM
MD
LG