Linkovi

U svemiru sve više otpada - 2003-03-01


Nauènici koji su se sastali u Beèu, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, razgovaraju o naèinima za èišæenje prostora oko naše planete od otpadaka, kako bi se istraživanja svemira uèinila bezbednijim. Iz austrijske prestonice za Glas Amerike izveštava Melani Sali.

Nauèno-tehnièki pododbor Odbora Ujedinjenih nacija za miroljubivo korišæenje svemira raspravljaæe u Beèu dve nedelje o sve ozbiljnijem problemu otpadaka u svemiru. Jedan funkcioner Ujedinjenih nacija izjavio je da struènjaci iz raznih nacionalnih agencija za israživanje svemira rade na izradi osnovnih naèela u gradnji i korišæenje satelita, kako ne bi stvarali toliko otpadaka u slobodnom prostoru oko zemlje. Sateliti se ponekad raspadaju ili od njih otpadaju delovi. Problem nastaje zbog toga što se ti otpaci kreæu brzinom nekoliko puta veæom od brzine ispaljenog metka, a mogu da budu tako mali da se ne mogu registrovati radarom. Nauènici kažu da svemirski otpad može da bude opasniji od meteorita. Neki od delegata u Beèu izneli su mišljenje da je i šatl Kolumbija možda bio ošteæen svemirskim otpacima. Jedna od ideja o kojima se raspravlja jeste da se oni sateliti koji oko zemlje kruže iznad ekvatora, premeste u drugu, takozvanu ”grobnu orbitu,“ gde ne bi predstavljali toliku opasnost. Ali prepreka tome mogli bi da budu visoki troškovi takvih operacija. Prema drugom predlogu, svo neutrošeno gorivo izbacivalo bi se odmah po završenom lansiranju, kako bi se smanjila opasnost od eksplozije pri moguæem sudaru u svemiru. Ujedinjene nacije takodje žele da se donese dugoroèan plan o upotrebi svemirske tehnologije za spreèavanje i ublažavanje katastrofa na zemlji. To bi znaèilo korišæenje osmatraèkih, navigacionih i komunikacionih satelita za uoèavanje podruèja u kojima bi moglo doæi do katastrofe, kao i za snimanje podruèja u kojima se katastrofa veæ dogodila. Komunikacioni sateliti mogli bi da pomognu u uspostavljanju kontakta sa podruèjima pogodjenim prirodnim nepogodama, ako su zemaljske veze ošteæene ili uništene. U pododboru Ujedinjenih nacija za bezbednost u svemiru zastupljeno je oko 60 zemalja.

XS
SM
MD
LG