Linkovi

Vilijam Neš o situaciji u Kosovskoj Mitrovici - 2003-02-27


V.N.: Ti zahtevi nemaju velike izglede da budu usvojeni. Na nesreæu, u Kosovskoj Mitrovici postoje lideri koji odbijaju da prihvate postojeæu situaciju. Adminstracija UN i snage NATO-a su potpuno predane obezbedjenju kvalitetnog života i zaštiti svih stanovnika Kosova. Višegodišnja greška je to što nije prihvaæena moguænost da se lokalno stanovništvo pridruži akcijama administracije UN, u nastojanju da se ostvare zajednièki ciljevi. Uznemirava to što neki tvrdokorni politièari nastavljaju da budu vodjeni prvenstveno svojim politièkim ambicijama, ne uoèavajuæi da time nanose štetu svojim sunarodnicima u Kosovskoj Mitrovici, Srbima, zbog nespremnosti na saradnju sa medjunarodnom zajednicom.

B.M.: Neki analitièari smatraju da bi Albanci na jugu Srbije mogli da iskoriste preokupiranost medjunarodne zajednice Irakom i obnove gerilsku aktivnost na tom podruèju. Da li delite to mišljenje?

V.N.: Moguæe je da bi oni to mogli da pokušaju. Medjutim, to bi bila velika greška. Administracija UN i trupe NATO-a na Kosovu pridaju veliku važnost bezbednosnim merama u pokrajini. Prošle godine je postignut sporazum i rešeno pitanje Preševske doline uz veoma tesnu saradnju vlasti u Srbiji i snaga NATO-a. Ukoliko bi situacija na jugu Srbije postala problematièna, došlo bi do obnavljanja i poveæanja saradnje NATO-a i vlasti u Srbiji, kao i poveæanja vojne aktivnosti NATO-a - da bi se spreèilo nasilje na tom podruèju.

B.M.: Kao bivši general, da li verujete da je moguæe ponovno okupljanje albanskih gerilaca na Kosovu pod administracijom UN - radi vojne akcije u Preševskoj dolini, kako to tvrde vlasti u Srbiji?

V.N.: Svakako da postoji moguænost za to. Imate nedavne izveštaje o napetosti i ubistvima u toj oblasti, koji veoma uznemiravaju. Siguran sam da æe snage NATO-a preduzeti odgovarajuæe mere za suzbijanje nasilja. Takodje želim da naglasim da je veoma važno da kosovski Albanci u Prištini uèine sve što mogu da bi spreèili takvu pobunu. Ponovno izbijanje nasilja bi nanelo štetu politièkim interesima Albanaca.

B.M.: Kakav je stav amerièke administracije prema tom pitanju i kakve bi akcije bile preduzete u sluèaju da se gerilske aktivnosti ipak obnove?

V.N.: Stav amerièke vlade je da nastavi da podržava upravu i politiku UN i da je zbog niza razloga isuviše rano govoriti o konaènom statusu Kosova. Medjutim, bez obzira na konaèni status pokrajine, nasilje æe biti odbaèeno. Amerièke oružane snage æe zajedno sa NATO-om i politièkim vodjstovom SAD i Ujedinjenim nacijama, biti veoma odluène da ne dodje do novih sukoba i da se sprovedu sve potrebne politièke akcije za dobrobit stanovnika celog regiona.

B.M.: Šta podrazumevate kada kažete da æe nasilje biti odbaèeno?

V.N.: Ukoliko bi došlo do pobune Albanca i intenzivne gerilske aktivnosti, amerièke oružane snage i NATO æe u delu Kosova u blizini Preševske doline, preduzeti odluène akcije u saradnji sa Vladom Srbije - da bi se spreèile bilo kakve gerilske aktivnosti.

XS
SM
MD
LG