Linkovi

Proslava Svetog Save u Vašingtonu - 2003-01-27


K.V.: Svaka srpska pravoslavna crkva u Americi objašnjava svojoj mladeži znaèaj života i rada Svetog Save. Kada sam bila veoma mala, poduèavani smo o Svetom Savi na èasovima veronauke i u deklamacijama. Znam dosta o njegovom životu, ukljuèujuæi rani, kada je prihvatio monaški život da bi izbegao da nasledi svetovnu vlast župana Srbije.

B.M.: Na koji naèin mladi amerièki Srbi proslavljaju ovaj praznik?

K.V.: Dan poèinje odlaskom na crkvenu službu, a zatim uèestvujemo u tradicionalnom svetosavskom programu, koji obuhvata pevanje Svetosavske himne, deklamacije, a ove godine æemo izvesti i jednu dramu. Naravno, kao i svake godine, tu su i folklorne igre. Nakon programa æe biti veliki banket sa tradicionolanom srpskom hranom i muzikom.

B.M.: Ko sve prisustvuje tom banketu?

K.V.: Srbi iz naše crkve i okoline Vašingtona.

B.M.: Kako ste vi lièno angazovani u proslavi ovog praznika?

K.V.: S obzirom da sam gimnazijalka, nije mi više dozvoljeno da recitujem, ali zato imam ulogu u drami, èiji sadržaj je rani monaški život Svetog Save. Takodje æu ove godine održati tradicionalnu zdravicu na poèetku banketa i uèestvovati u programu naše folklorne grupe.

B.M.: U kojoj meri su Vaši roditelji ukljuèeni u proslavu ovog praznika?

K.V.: Moji roditelji takodje odlaze u crkvu, nabavili su mi narodnu nošnju i pomogli su mi da nauèim svoju ulogu za našu dramsku predstavu.

B.M.: Vi imate sestru. Kako ona uèestvuje u svetosavskom programu?

K.V.: Isto kao i ja, sem sto æu ja držati zdravicu na banketu.

B.M.: Kakvu poruku bi ste uputili našim gledaocima u ”starom kraju“?

K.V.: Sreæan vam praznik -- Sveti Sava.

XS
SM
MD
LG