Linkovi

Direktor ”Balkanske inicijative“ Daniel Server:  ”Kosovo možda prerasta u državu, ali ne u nezavisnu drzavu“ - 2003-01-27


Zamoljen da prokomentariše opasku Zorana Djindjiæa da na ”Kosovu i Metohiji nastaje jedna de fakto država koja æe jednog trenutka biti de jure priznata“ Server odgovara:

”Da, na Kosovu nastaje država. To je taèno i to je specifièan cilj rezolucije U-N-a 1244 kojom se predvidja samouprava i autonomija. A za samoupravu i autonomiju - potrebna je država. Medjutim, da li æe ta država biti nezavisna, to je pitanje koje æe tek biti rešeno pregovorima.“

Jedno o èemu se sve strane slažu, dodaje Server, jeste èinjenica da se u potrazi za rešenjem neæe pribegavati sili. Server naglašava da je država koja nastaje na Kosovu u ovom èasu krajnje manjkava i da - de fakto - nema obeležja nezavisnosti veæ samo odvojenosti od Srbije. Danijel Server smatra da nova zajednica Srbije i Crne gore neæe ni na koji naèin uticati na pravni status Kosova - bez obzira da li æe ta zajednica biti uspešna ili ne. Jedino ukoliko zajednica propadne i Crna gora krene svojim putem, postaviæe se pitanje kako je moguæe oèekivati da Kosovo ostane u zajednièkoj državi sa Srbijom ako to Crna gora ne može. Na pitanje da li bi politièki i ekonomski nestabilno Kosovo u sastavu zajednice Srbije i Crne gore bilo otežavajuæa okolnost u nastojanju Beograda i Podgorice da su ukljuèe u Evropsku Uniju, Daniel Server kaže:

”Mislim da je oèevidno da se Kosovo i Srbija razlièitim tempom približavaju Evropi i da se Srbija - posebno u ekonomskom smislu - prilièno brzo približava. Kosovu æe zato trebati mnogo više vremena. Naravno, od Evropljana zavisi kako æe se ophoditi prema Srbiji sa Kosovom ili bez Kosova. Moje je mišljenje da Srbija taj cilj može ostvariti mnogo brže sama nego sa Kosovom u svom sastavu.“

Kada dodje vreme da se raspravlja o konaènom statusu Kosova, glavni akteri u tom procesu æe biti Beograd i Priština, smatra Server, mada znaèajnu ulogu predvidja za SAD, U-N, Evropsku Uniju, Rusiju, ali i za regionalne susede kao što su Makedonija i BiH. Zamoljen da da prognozu o izgledima za nezavisnost Kosova, Daniel Server uzdržano uzvraæa:

”Ne možemo govori o izgledima ili šansama! Radi se o dvema stranama koje su bile u konfliktu i koje moraju da pregovoraju o rešenju koje æe verovatno biti mnogo složenije nego što to iko u ovom trenutku može i da zamisli. Mislim da Srbi moraju da shvate da se veæinskim albanskim stanovništvom više ne može upravljati iz Beograda, a Albanci da æe rešenje njihovog statusa zavisti iskljuèivo od nove rezolucije Saveta bezbednosti kojom æe se tražiti poèetak pregovora sa Beogradom.“

Daniel Server smatra da æe vodje kosovskih Albanaca, uprkos opiranju, još ove godine morati da uspostave kontakte sa Beogradom u domenu pitanja kao što su bezbednost Srba na Kosovu, trgovina, porez, lièna dokumenta i slièno. O tome je, shodno odredbama UNMIK-a, veæ trebalo da se razgovora na relaciji Priština-Beograd, napominje Server. Takvi kontakti æe, smatra on, kroz godinu ili dve dovesti do dijaloga, koji bi -- kroz dodatnih godinu ili dve -- mogao uroditi rešenjem statusa. U ovom èasu ni jedna ni druga strana nisu spremne za taj proces, naglašava Server. Direktoru ”Balkanske incijative,“ ”Amerièkog instituta za mir,“ postavljamo retorièko pitanje: ukoliko se u tom procesu Srbija pokaže kao fleksibilan partner, ili èak evenutalno pristane na nezavisnost Kosova, šta bi Beograd mogao da oèekuje za uzvrat?

”U jednu stvar sam siguran: neæe biti trampe sa teritorijom u nekoj drugoj državi. Beograd ne treba ni da pomišlja na kompenzaciju u Bosni za bilo šta što izgubi na Kosovu. Medjutim, kada Beograd i Priština pridju ozbiljnim razgovorima, mogu da pretpostavim da æe Srbi pitati Albance ”šta mi dobijamo?“ i da æe Albanci morati da daju konkretan odgovor na to pitanje. Isto tako, možda æe Srbija u to vreme smatrati da je i više nego obešteæena rapidnim približavanjem Evropskoj uniji... jer - objektivno gledano - put Srbije u Evropu æe biti znatno kraæi ukoliko ne bude pokušala da sa sobom u EU uvede i Kosovo.“

XS
SM
MD
LG