Linkovi

Završene konsultacije o povratku Srba u skupštinu Kosova - 2003-01-10


Posle razgovora sa srpskim premijerom Zoranom Ðinðiæem iz republièke Vlade saopšteno je da konaènu odluku treba da donesi sami poslanici, ali da od meðunarodne zajednice oèekuju da im obezbedi poštovanje osnovnih prava. Premijer Ðinðiæ izjavio je na sastanku da je Vlada Srbije svesna teških i pretežno neravnopravnih uslova pod kojima srpski poslanici uèestvuju u radu Skupštine Kosova, ali smatra da je uèešæe u institucijama pravi naèin za predstavljanje interesa srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Ðinðiæ je, prema reèima èlana predsedništva Skupštine Kosova Olivera Ivanoviæa, istakao da bi srpski poslanici pre povratka u parlament morali zahtevati odreðene garancije UNMIK-a koje bi uèinile da boravak u parlamentu ima nekog smisla.

Sudeæi po današnjoj konferenciji za novinare predsednika Srpskog pokreta otpora Momèila Trajkoviæa, Srbima nije neophodan samo dijalog sa Albancima nego i meðu njima samima. Trajkoviæ je najavio da æe poèetkom februara biti formirana nova organizacija – Pokret za Kosovo i Metohiju koji treba da bude mesto dijaloga lidera, a cilj – objedinjavanje interesa kosovskih Srba.

XS
SM
MD
LG