Linkovi

Evropska unija preti Nemaèkoj kaznama - 2003-01-09


Evropska komisija je upozorila Nemaèku da mora da preduzme ozbiljne korake za smanjenje budžetskog deficita koji je prešao granicu propisanu za 12 èlanica koje koriste evro. Ironija je da je Nemaèka bila glavni tvorac evropskog pakta za stabilnost i rast, prema kome dozvoljeni budžetsiki deficit ne sme da predje tri odsto bruto domaæeg proizvoda. Ideja je bila da se ne dozvoli da vlade koje previše troše oslabe zajednièku monetu evro. Komesar Evropske unije za monetarnu politiku Pedto Solbes, kaže da je nemaèki budžetski deficit prošle godine dostigao 3,75 posto i da bi ove godine mogao biti i veæi. Solbes je predložio da savet finansijskih ministara odobri Nemaèkoj rok do 21. marta da stavi deficit pod kontrolu ili se suoèi sa oštrim kaznama. Ali on je izrazio sumnjièavost da æe Nemaèka uspeti da to uèini ove godine, navodeæi kao razlog neizvesnost u vezi sa moguæim ratom u Iraku i stagnaciju potrošaèkog prometa u Nemaèkoj. Nemaèki trgovci se žale da potrošaèi oklevaju da kupuju uprkos velikim sniženjima cena posle Božiæa i Nove godine. Èetiri miliona ljudi je nezaposleno, a isplate visokih nadoknada nezaposlenima još više optereæuju budžet. Kancelar Šreder je sada suoèen sa teškim odlukama. Zdrav razum nalaže da bi trebalo da poveæa poreze i smanji državne troškove. Ali ekonomista Holger Šmiding iz Amerièke banke u Frankfurtu kaže da bi to moglo još više da pogorša situaciju:

”Pritezanje kaiša je nešto što nemaèka vlada ne može ili ne bi smela da uradi. Nadam se da nemaèki odgovor na ovaj zahtev neæe biti poveæanje poreza niti krupnije smanjenje troškova, veæ jedan uverljiv program strukturalnih promena, koje bi u dugoroènom smislu oporavile budžet.“

Medjutim, kancelar Šreder je suoèen i sa neposrednijom opasnošæu od opšteg štrajka vatrogasaca, iznosilaca smeæa, medicinskih tehnièara i drugih radnika u javnom sektoru, koji traže poveæanje plata od tri posto. Ekonomisti kažu da Nemaèka ne može sebi da dozvoli da do štrajkova dodje. Pored toga, Nemaèka se žali da Evropska komisija nije uzela u obzir ogromna sredstva koja vlada još troši na prilagodjavanje bivšeg komunistièkog istoènog dela zemlje zapadnom nivou razvoja. Finansijski komesar Evropske unije Pedro Solbes ipak ne predvidja da æe Nemaèka brzo biti kažnjena, a ekonomski analitièar iz londonske firme HSBC, Gvin Heè, smatra da kazna i neæe biti izreèena:

”Kao prvo, èitava procedura može da se oduži u nedogled. Uoprkos pretnjama, kazna bi mogla da bude naplativa tek posle na primer èetiri godine. Osim toga, pitam seda li bi Francuska i Italija bile spremne da glasaju za kažnjavanje kada su i same tako blizu kazni.“

Evropska komisija je kritikovala Francusku i Italiju zbog njihovih deficita, rekavši da Francuska rizikuje da ove godine predje prag od tri odsto, ako bude smanjila poreze i poveæala troškove, dok se planovi Italije da ostane u dozvoljenim granicama samo delimièno uklapaju u propise Unije. Medjutim, funkcioneri obe pomenute zemlje kažu da æe sprovoditi svoje planove bez obzira na upozorenja Evropske unije.

XS
SM
MD
LG