Linkovi

Intervju sa Vilijamom Nešom, direktorom Centra za preventivnu akciju - 2002-12-18


Nezavisna operativna grupa Saveta za spoljnopolitièke odnose ispitala je stanje na Balkanu i zakljuèila da posao u tom regionu nije završen. Nakon 90-tih godina prošlog veka, koje je karkaterisao naglasak na balkanskom regionu, prioriteti Sjedinjenih Država i Evrope su se promenili, posebno u svetlu prošlogodišnjih teroristièkih napada u SAD. Cilj našeg izveštaja je da podsetimo - kako amerièku vladu tako i evropske zemlje - da bi medjunarodna zajednica trebalo da ostane agažovana na Balkanu do, kako smo oznaèili, kraja ove decenije. Svojom angažovanošæu i pozitivnim akcijama mogli bismo da održimo zamah progresa do 2010. godine.

2--Kakve preporuke je izneo Savet za spoljnopolitièke odnose da bi se balkanske zemlje, ukljuèujuæi Jugoslaviju, usmerile putem evropske intergracije, a medjunarodno prisustvo ukinulo do 2010. godine?

Dugoroèni i kljuèni cilj Balkana je da se integriše u Evropu. U tom smislu su od presudne važnosti proces stabilizacije i integracije u Evropu, program NATO-a “Partnerstvo za mir” i akcioni plan za uèlanjenje istoènoevropskih zemalja. To je funadmentalna strategija za dugoroèni prosperitet Balkana. Naše preporuke su obuhvatile brojne faktore kao što su pojašnjavanje ciljeva medjunarodne zajednice i njeno regularnije strukturalno delovanje na Balkanu, sa fokusom na Evropsku zajednicu i NATO. Drugo i najvažnije jeste uspostavljanje vladavine zakona, pravosudnog sistema i javne bezbednosti. Treæa kljuèna oblast je reorganizacija privrede, kojoj æe neminovno usledeti ekonomski razvoj. Èetvrto, razmotrili smo pitanje izbeglica i raseljenih lica. Još uvek postoji 2 miliona izbeglica koje se nisu vratile svojim kuæama. Na kraju, ukazali smo na pitanje civilnog društva i slobodnih medija. Pitanja u okviru civilnog društva obuhvataju obrazovanje, slobodne medije i razvoj društevne svesti usredsredjene na evropsku integraciju i razvoj demokratskog sistema.

3-- Šta bi se dalo uèiniti na planu daljeg razvoja demokratije i ekonomije da bi se spreèila destabilizacija tog regiona?

Razvoj i konsolidacija demokratije i ekonomskih i društvenih institucija od kljuène je važnosti, ali sve to u uslovima poptune bezbednosti. Medjutim, kljuèno pitanje je ipak ekonomija i izgradnja prosperiteta, pošto æe to razviti poverenje u demokratiju i doprineti uspostavljanju društva koje æe se lako integrisati u evropske norme i vrednosti. Od velike važnosti je shvatiti da nije u pitanju iskljuèvo ekonomsko investiranje. Kada je “Njujork tajms” objavio reportažu o našem izveštaju, jedan Beogradjanin nam je uputio pismo tvrdeæi da Jugoslaviji nije potrebno ništa drugo osim investicija. Suštinska poruka našeg izveštaja jeste da do ekonomskih investicija neæe doæi ukoliko se najpre ne sprovedu odredjene mere: Prva je uspostavljanje vladavine zakona, èije æe sprovodjenje nadgledati legitimna policija i verodostojan pravosudni sistem. Ne treba oèekivati da æe bilo koji privrednik investirati u balkanski region ako ne može da kupi nešto sto je legitimno, ako nije siguran da æe ugovori biti legalno sprovedni u delo i ako mu - ukoliko iskrsnu neki probemi - nije na raspolaganju dobar i pravièan sud kome æe moæi da se obrati. Svega toga još uvek nema naBalkanu i to je ozbiljan problem. Slièno tome, potrebno je izvršiti reorganizaciju privrede. Tokom protekle decenije bilo je mnogo problema sa bankama u koje su ljudi izgubili poverenje pa novac drže pod dušecima, što znaèi da taj novac ne cirkuliše i da ne može se koristiti za zajmove. Zajmovi su važni za podsticanje male privrede. Stoga je jedan od kljuènih faktora osnivanje legitimnih banaka koje æe kod gradjana stvoriti oseæaj poverenja i podstaæi ih da preko svojih banaka ulažu novac u privredu svoje zemlje. Kako možete da oèekujete da stranci investiraju na Balkanu, ako na to nisu spremni lideri i gradjani tih zemalja? Jedino æe vladavina zakona, obezbedjeno pravo na liènu svojinu i eliminisanje politièkih i privrednih prestupnika stvoriti uslove za priliv investicija na zdravim poslovnim osnovama.

XS
SM
MD
LG