Linkovi

Javnost u RS skeptièna prema izjavama svedoka u sluèaju Plavšiæ - 2002-12-17


Iako posredstvom javnog Televizijskog servisa BiH graðani Republike Srpske imaju moguænost u direktnom TV prenosu pratiti završnicu sudskog procesa protiv bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšiæ pred Haškim tribunalom prema izostanku reakcija stièe se utisak da je prije svega politièka javnost ovog entiteta za cijeli sluèaj potpuno nezainteresovana.

To na izvjestan naèin potvrðuje i èinjenica da se od politièara pa i vrlo bliskih stranaèkih kolega kao svjedok odbrane pred Tribualom pojavio jdino lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodik.

U komentarima koji su popratili poèetak sudskog procesa ocjene su se kretale od konstatacije da je rijeè o individualnoj odgovornosti, do izraženih bojazni da æe se Plavšièkino priznanje odraziti kako na izricanje kazne bivšem predsjedniku SDS-a Momèilu Krajišniku, ali i na sudbinu tužbe BiH protiv SR Jugoslavije za agresiju.

Predsjednik Srpskog Narodnog saveza, partije koju je Biljana Plavšiæeva osnovala nakon što je 1997. godine, istupila iz SDS-a, Branislav Loliæ izjavio je da je njeno priznanje svršen èin.

« Nisam siguran da li æe individualizacija krivice zaista biti realna, i da se neæe imati negativne posljedice po Republiku Srpsku», naglasio je Loliæ.

Sa druge strane nezadovoljstvo postupkom saslušanja svjedoka posebno su iskazale èlanice Udruženja graðana žene Srebrenice.

Predsjednica udruženja Hajra Èatiæ smatra da je Biljana Plavšiæ, bila dio strukture vlasti bosnaskih Srba koje su zapoèele rat i poèinile zloèine i da za to ne može postojati podjela na manje ili više krive osobe.

« Vidim da se sada mnogi trude da Plavšièku izoluju od tog straviènog uèinka srpske politike. Ako sud u Hagu tome podlegne onda se pitam èemu on služi. Biljana Plavšiæ za mnoge majke Bosne, kojima su na najmonstruozniji naèin ubijana djeca, a posebno za majke Srebrenice nije ništa drugo nego ratni zloèinac» istaknula je Hajra Èatiæ.

XS
SM
MD
LG