Linkovi

Savet za spoljnopolitièke odnose: ”Balkanske zemlje treba da se oslobode lidera - ratnih profitera“ - 2002-12-10


Visoka stopa nezaposlenosti, organizovani kriminal, korupcija na svim nivoima države i nastavljene etnièke i verske tenzije mogli bi da pretvore Bosnu i Hercegovinu, Srbiju - ukljuèujuæi Kosovo, i Makedoniju u “izvorište destruktivne nestabilnosti na jugoistoku Evrope -- zakljuèuje se u izveštaju radne grupe Saveta za spoljnopolitièke odnose. U istom izveštaju se takoðe istièe da je uspostavljanje vladavine zakona kljuèno za oporavak Balkana, što je podvukao i predsedavajuæi radne grupe, penzionisani general Edvard Majer:

“Vladavina zakona -- bilo u domenu medija, privreðivanja i biznisa ili obrazovanja i svega ostalog -- jeste jedno od kljuènih stvari koje se moraju sprovesti. Društva u kojima vlada bezakonje, lišena su niza komponenti kao što su: èvrst pravosudni sistem, javna bezbednost, zaštita privatne svojine -- bez kojih nema napretka“, smatra Majer

Meðutim, prema Majeru, uspostavljanje vladavine zakona i pomirenje u regionu neæe biti uspešno bez osude etnièkog èišæenja i suðenja glavnim nosiocima te prakse.

“Kako narodi tog regiona mogu da žive u harmoniènim odnosima ako se etnièko èišæenje smatra prihvatljivim naèinom promene statusa kvo? Miloševiæ i glavni vinovnici moraju biti proglašeni krivim, jer æe, u protivnom, etnièko èišæenje opstati kao praksa. Nedopustivo je da ona bude prisutna u svetu”, dodaje Majer.

Jedan od èlanova radne grupe Džems Obrajan, rekao je za naš program da su za oporavak regiona su takoðe potrebni jaèi nadzor i dalja, obimnija pomoæ Evrope, Sjedinjenih Amerièkih Država i meðunarodnih finansijskih institucija:

“Preporuèili smo pre svega da Evropska Unija udvostruèi napore u saradnji sa zemljama balkanskog podruèja. Jer, sve te zemlje treba da se pridruže i pripadaju Evropskoj Uniji. Da bi se taj cilj ostvario potrebno je da se Evropska Unija još više angažuje. I NATO treba da nastavi svoje aktivnosti i saradnju sa zemljama tog podruèja. Takoðe je važno da Sjedinjene Amerièke Države zadrže vodeæu ulogu u pružanju podrške reformistima, kako bi se u svim tim zemljama preduzimale reforme za dalje napredovanje.”, kaže Obrajen i dodaje da zemlje Balkana treba da se oslobode lidera i njihovih pristalica koji su profitirali u ratu i nastavili da se bogate u, kako je rekao, posleratnoj anarhiji. Kljuè rešenja za napredak Balkana je u reformistima, smatra Džejms Obrajen.

XS
SM
MD
LG