Linkovi

Globalni sporazum o biološkom oružju - 2002-11-11


Struènjaci za naoružanje iz 146 zemlje su se okupili u Ženevi da bi usvojili novi plan za jaèanje sprovoðenja Konvencije o biološkom oružju. Predlog ukljuèuje postavljanje temeljnih mera za obezbeðenje patogenih i otrovnih supstanci. Takoðe æe da kriminalizuje njihovu upotrebu. Ostale odredbe æe zabraniti korišæenje infektivnih bolesti kao oružja i uspostavljanje kodeksa za nauènike. Iako je administracija predsednika Džordža Buša bila glavna u postavljanju jednog broja pitanja za raspravu, nije baš jasno da li æe nastojati da se razgovori produže do sledeæeg pretresa 2006. Glavni èovek UN za razoružanje Džajanta Danapala kaže da je uèešæe SAD od presudnog znaèaja:

”Važno je da SAD ostaju ukljuèene u razgovor koji teèe upravo sada“

SAD su se povukle iz sporazuma prošle godine, nakon više od šest godina pregovora. Reèeno je da inspekcije ne bui bile u moguænosti da otkriju prekršaje i da je moguæa da predaju vohjne tajne potencijalnim neprijateljima. Neke zemlje u razvoju imaju odrðene rezrve prema prema sporazumu i kažu da je mnogo veæi akcenat stavljen na usaglašavanje nego na saradnju. Meðutim, ambasador Tibor Tot koji predsedava pregovorima, kaže da je uveren da æe biti postignuta saglasnost.

”Postoji narastanje podrške od strane svih moguæih uèesnika konferencije. Stav SAD je u centru pažnje. Mislim da oseæam da bi za SAD bilo veoma neprijatno kada se ne bi složile sa predlogom.“

UN i izvestan broj grupa koje prate razvoj biološkog oružja, kažu da su pregovori postali urgentni zbog rapidnog napretka biotehnologije. Nova nadzorna organizacija zvana Projekat za spreèavanje biološkog oružja je poslata u Ženevu da oèuva razgovore, u sluèaju da ne uspe proces UN.

XS
SM
MD
LG