Linkovi

U fokusu: Reforma islama - 2002-10-16


Kao musliman oseæam se vrlo neprijatno, priznao je Akbar Ahmed, šef katedre za islamistiku na Amerièkom univerzitetu. Tokom konferencije, koju je organizovao vašingtonski Centar za prouèavanje islama i demokratije, Ahmed je rekao da mu je veoma žao što islamske zemlje ne pokazuju bolje rezultate:

”Mi smo na dnu piramide. Nadmeæemo se sa najmanje važnim zemljama u obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i socijalnim nedaæama. Islam nije bio takav. Islam je nastao sa vizijom revolucije koja je trebalo da unapredi svet i u èemu je dao blistav doprinos.“

Profesor Ahmed je podsetio na vrhunac islamske civilizacije u srednjovekovnoj Španiji, kada je obrazovanje bilo cenjeno, a saznanje cvetalo.“

”Biblioteka u Kordobi imala je više knjiga nego ostala Evropa zajedno. Bojim se da je današnje stanje obratno. Mislim da proseèni amerièki univerzitet ima više knjiga nego mnoge muslimanske zemlje zajedno. To je patetièna stvarnost u obrazovanju.“

Zato, hajde da obrazujemo muslimane, rekao je profesor Ahmed, i prestanemo da rasipamo sredstva na besciljne ratove i raskošne palate. Obnovimo èast i dostojanstvo islama i dajmo prkosnoj muslimanskoj omladini nešto èemu može da teži. To bi moralo da se desi u demokratskom okruženju, dodao je profesor Ahmed. Autokratska vladavina je iskljuèena. ... Ali, upravo u tome je nevolja, složio se Abdulaziz Sahedina, profesor veronauke na Univerzitetu države Virdžinije:

”Nsledili smo dugu tradiciju autokratske vladavine, koja je u nama stvorila neku vrstu ambivalencije što se tièe preuzimanja politièke odgovornosti za suprotstavljanje onima koji su na vlasti. Postati moderan u stvari znaèi dovoditi u pitanje vlast onih koji tvrde da imaju vlast nad nama.“

Autokratska vladavina je uklonila islam iz svakodnevnog života, kaže profesor Sahedina. Za mnoge muslimane islam je postao apstrakcija bez znaèenja. Ako se vladari ponašaju na neislamski naèin, šta æe onda biti sa islamom? On više neæe biti etièki princip veæ niz nametnutih pravila bez pogovora:

”Jedna od prepreka reformama je dogmatizam. Zapanjen sam koliko smo zatvorili svoj um. Potpuno smo odbacili vrednost intelekta. A pogledajte šta je prorok rekao: sat razmišljanja je vredniji od godinu dana molitvi.“

Nije dovoljno da muslimani poznaju islam, veæ moraju da to znanje prenose drugima - rekla je Džudit Kiper, direktorka Programa za Bliski istok u vašingtonskom Centru za strateška i medjunarodna prouèavanja. Ona je primetila da su Amerikanci zainteresovani da saznaju više o islamu. Posle terioristièkih napada na Sjedinjene Države pojurili su da pronadju knjige koje bi mogle da im pomognu da shvate zašto se to dogodilo. Ali još mnogo treba da uèe, dodala je ona, jer njihova znanja o islamu izgleda poèinju od iranske revolucije 1979. godine i od zadržavanja amerièkih talaca:

”U Sjedinjenim Državama otkrili smo islam sa ajatolom Homeinijem, sa mulama u crnim plaštevima, otkrili smo ga kao mraènu silu koja teži da potkopa zapadni naèin života, a od tada se naše gledište samo pogoršavalo, jer o islamu nismo znali ništa. Zbog toga je poduèavanje drugih o tome ko ste i šta ste krajnje važno.“

Obrazovanje mora biti u rukama umerenih islamista, rekla je Džudit Kiper. Njihovi glasovi èesto su prigušeni tiradama ekstremista. Jedan umereni islam, istakla je ona, dopao bi se umerenim pripadnicima drugih vera. ... Na istoj konferenciji, Grover Norkvist, predsednik organizacije Amerikanci za reformu poreza, upozorio je na opasnost od poistoveæivanja islama sa nekim od vlada koje ga upražnjavaju. Greška nije u islamu, rekao je on, veæ u onima koji vladaju u njegovo ime:

”Ima mnogo zemalja koje su pretežno muslimanske sa nefunkcionalnim vladama. Toga ima i u katolièkoj Latinskoj Americi. Ali mi ne idemo okolo govoreæi kako nešto nije u redu sa katolicima zato što latinoamerièke zemlje ne funkcionišu veæ 50 godina.“

Norkvist je dodao da i za rusku vladu može da se kaže da je vekovima bila nefunkcionalna, ali da to nije krivica pravoslavnog hrišæanstva. Vlade se moraju reformisati, rekao je on, a vera æe se pobrinuti sama o sebi. Ako joj se dopusti sloboda, ona æe procvetati. Kuran je pun saveta za dobar život, ako vlade dovole narodima da ih sprovode:

”Sve najveæe vere sveta potpuno su u stanju da budu deo slobodnog i otvorenog društva, a èinjenica da muslimani u Sjedinjenim Državama imaju odliène ekonomske rezultate, da su se integrisali, pokazuje da i muslimani i islam sasvim dobro mogu da se prilagode modernom, slobodnom i otvorenom društvu.“

Grover Norkvist je zakljuèio da se slobode i islam savršeno uzajamno uklapaju.

XS
SM
MD
LG