Linkovi

Kongres i nuklearni terorizam - 2002-10-07


Zakonodavci se u naèelu slažu da iraèki predsednik Sadam Husein predstavlja opasnost susednim zemljama i Izraelu, ali veliki broj njih je i dalje skeptièan prema osnovama na kojima administracija Buša smatra da treba da preduzme akciju vojnog predupreðivanja. Pretres, održan u utorak, bio je prevashodno usredsreðen na pitanje: kolika je verovatnoæa da bi došlo do nuklearnog incidenta ili nuklearnog terorizma, ukoliko akcija protiv Iraka ne bi bila preduzeta sada?

Amerièki mediji i zvaniènici administracije èesto se pozivaju na ocene bivšeg direktora iraèkog nuklearnog progama, Kidira Hamze, koji tvrdi da bi Irak mogao za dve do tri godine da proizvodi nuklearno oružje, ako bi uspeo da doðe do odgovarajuæeg nuklearnog materijala. Ta èinjenica -- u kombinaciji sa nepredvidljivom naravi Sadama Huseina -- ukazuje na predstojeæe nevolje, kaže iraèki nuklearni struènjak, Kidir Hamza:

“Nastao bi veæi problem u sluèaju da Irak stekne sopstvene nuklearne instalacije, jer bi ubrzo imali posla sa nuklearnom silom. Da li bi takva situacija na Bliskom Istoku bila prihvatljiva, odnosno da Irak poseduje nekoliko nuklearnih bombi u tom regionu i da zahvaljujuæi takvom kišobranu može da èini šta hoæe?”

Metju Ban je viši nauèni saradnik u Bilfer Centru za nauku i meðunarodna pitanja na Harvardskom univerzitetu. On se slaže sa Hamzom da je malo verovatno da bi Sadam Husein predao nuklearnu tehnologiju nekoj teroristièkoj organizaciji. Meðutim, Ban takoðe istièe da je dobro poznato da je teroristièka mreža Al Kaida nastojala da se domogne nuklearnog materijala, i ujedno ukazuje na neophodnost stvaranja meðunarodne koalicije, koja bi preduzimala neophodne mere za kontrolu takvog materijala:

“Ti materijali su kljuèni za proizvodnju nuklearnog oružja i treba ih obezbeðivati kao zlato i dijamante. To oèigledno nije sluèaj u svetu danas”.

Rensler Li je ekspert za meðunarodne odnose, odbranu i trgovinu u Istraživaèkom centru amerièkog Kongresa. Po njegovim reèima, nema dovoljno dokaza da je al-Kaida aktivna na tržištu nuklearnog materijala, dodavši da su preterane tvrdnje o opasnosti od nuklearnog oružja. Li je dalje naveo da iako opasnost od nuklearnog terorizma nije neposredna, meðunarodna zajednica ne sme da stoji po strani.

”Nije nezamislivo da se teroristi domognu 40 do 50 kilograma visoko obogaæenog uranijuma potrebnog za izgradnju primitivne nuklearne bombe. Ipak, postiæi nešto tako za nekog ko ne poseduje državnu organizaciju iza sebe, kao što je Al Kaida, bilo bi dosta komplikovano.“

Medjutim, Li istièe da mada nuklarni terorizam ne predstavlja neposrednu opasnost, svet ipak ne može da se uljuljka u lažnom oseæanju bezbednosti. Predsednik Buš i britanski premijer Bler naglašavaju da su preventivni napadi na Irak jedini naèin da se osigura da režim u Bagdadu, ili grupe koje on podržava, neæe izvesti teroristièke napade u buduænosti. Medjutim, Kristofer Pejn, iz Saveta za resurse nacionalne odbrane, kaže da iskljuèivo oslanjanje na preventivne napade neæe doneti bezbednost na duži rok.

“I u sluèaju da budu uspešna sadašnja nastojanja za zbacivanje Sadama Huseina, nema nikakve garancije da æe biti savladani i drugi slièni problemi. Uspeh u predupreðivanju zavisi od saznavanja taènih podataka o teroristièkoj pretnji, i ne treba da budemo naivni da æemo takve podatke saznavati na vreme. To smo nauèili nakon 11. septembra”.

Pein je takodje upozorio da bi pogrešne obaveštajne informacije mogle da dovedu do preventivnih napada na pogrešne ciljeve, što bi samo doprinelo jaèanju antagonizma i poveæalo opasnost od buduæih teroristièkih aktivnosti.

XS
SM
MD
LG