Linkovi

Imenovani dobitnici Nobelove nagrade za medicinu - 2002-10-07


Nobelova skupština švedskog Karolinska instituta odluèila je da se priznanje dodeli Britancima Sidniju Breneru, sa Salkovog instituta u Kaliforniji i Džonu Salstonu sa univerziteta u Kembridžu, kao i Amerikancu Robertu Horvicu, sa Masaèusetskog instituta za tehnologiju. U obrazloženju se navodi da su ovi nauènici uz pomoæ crva sa latinskim nazivom c. elegans identifikovali genetsku osnovu nastajanja raznih organa iz oplodjene jajne æelije, kao i to kako priroda programira æelije da umiru, u okviru normalnog razvoja organizma. Nauènik sa univerziteta Rokfeler, Šaj Šaham, koji je radio sa Robertom Horovicem, kaže da je Sidni Brener odgovoran za prihvatanje pomenutog crva kao eksperimentalnog organizma, što je postavilo uslove za otkriæa druge dvojice nauènika:

”Važna stvar u svemu tome je da su molekularne pojedinosti u organizmu zvanom c. elegans praktièno identiène sa svime što nam je poznato da se dogadja u višeæelijskim organizmima, ukljuèujuæi ljudski.“

Koristeæi ovog crva kao laboratoriju, Džon Salston je razvio tehnike za prouèavanje procesa deljenja svih njegovih æelija. Pri tom je otkrio da se æelije tog organizma dele više nego što bi normalno bilo potrebno da se stvori svih 959 æelija odraslog organizma. To je zato što, tokom razvoja, neke od tih æelija umiru. Salston je otkrio da u procesu odrastanja c. elegansa imire 131 æelija, uvek u istim odredjenim fazama rasta. On je zakljuèio da su neke od novih æelija genetski programirane da umiru i da je to sastavni deo procesa razvoja. Šaj Šahan kaže da je Robert Horvic otkrio gene koji kontrolišu taj proces:

”Precizno su utvrdili èinjenicu da u genima tog organizma postoji urodjen program koji u pravom trenutku šalje signal æelijama da poèine samoubistvo.“

Jedan od primera programirane smrti æelija jeste gubitak kožice izmedju prstiju na nogama i rukama tokom razvoja ljudskog embriona. Šaham kaže da primer za programiranu smrt æelija koja se otela kontroli predstavlja tumor raka, koji je ništa drugo do beskrajno deljenje æelija u nekom organu:

”Jedno veoma znaèajno saznanje o smrti æelija predstavlja èinjenica da je svaki rak u stvari greška u programu koji diktira smrt æelija. Da bi se tumor razvio potrebno je da nekako deazaktivira gene koji izazivaju smrt æelija.“

Komisija za dodelu Nobelove nagrade kaže da je opis genetske baze reprodukcije i smrti æelija omoguæio identifikaciju gena sa sliènim funkcijama u ljudskom organizmu. Razumevanje ovog procesa baca svetlo na uzroke i razvoj mnogih bolesti. Nobelova nagrada za medicinu, u iznosu od milion dolara, biæe uruèena trojici nauènika na sveèanosti u Stokholmu, 10. decembra.

XS
SM
MD
LG