Linkovi

Džudit Armata iz Koalicije za meðunarodnu pravdu: Novi poèetak Biljane Plavšiæ - 2002-10-03


Po oceni Džudit Armata, priznanje Biljane Plavšiæ od višestruke je važnosti: “Ona je prvi visoki zvaniènik bivše Jugoslavije koja je priznala odgovornost što je samo po sebi znaèajno, meðutim, rekla bih da je posebno važan naèin na koji je to uèinila. Iako je priznala krivicu imajuæi u vidu moguæu lakšu kaznu od one koju bi dobila u sluèaju punog suðenja, mislim da je izuzetno važna njena izjava da je došlo vreme da vinovnici zloèina preuzmu krivicu da bi se zaleèile rane naroda tog regiona. ”

Džudit Armata takoðe smatra da æe priznajne Biljane Plavšiæ uticati na ishod suðenja Slobodanu Miloševiæu: “Svakako, njeno priznanje u okviru kojeg su izneti podaci o uèešæu JNA u ratu u Bosni i Hercegovini i o podršci koju je JNA pružala bosanskim Srbima -- moæiæe da se upotrebe protiv Miloševiæa -- èak i ako Biljana Plavšiæ ne bude svedok na njegovom suðenju. Lièno, inaèe, smatram da je sasvim moguæe da Biljana Plavšiæ pristane da bude svedok protiv Miloševiæa, i da æe moæi da pruži veoma važne podatke.”

Izmeðu priznanja Biljane Plavšiæ i svedoèenja hrvatskog predsednika Stipe Mesiæa na suðenju Miloševiæu postoji zajednièka nit, smatra Džudit Armata, jer -- kako dalje objašnjava ekspert Koalicije za meðunarodnu pravdu -- oni su prvi koji u Hagu nisu negirali èinjenicu da su i na njihovim stranama poèinjeni zloèini. “Sa stanovišta posmatraèa, predsednik Mesiæ je ostavio utisak veoma kredibilnog svedoka, jer se nije pojavio kao hrvatski apologeta”, kaže Armatova i dodaje -- “Mesiæ je priznao da su postojali ekstremisti i na hrvatskoj strani i da su uèinjene loše stvari i da poèinioci treba da snose odgovornost za to i zbog toga je bio mnogo uverljiviji nego da je tvrdio da su samo Miloševiæ i Srbi bili nacionalisti koji su ugnjetavali Hrvate.” Hrvatski predsednik je -- po oceni Džudit Armate -- izneo “razumno objašnjenje dogaðaja koji su prethodili ratu i uspešno pokazao da je kriza mogla da se reši bez nasilja, ali da je Miloševiæ to spreèio i da je razlog takvom suprotstavljanju bila ideja za proširenje teritorije Srbije na raèun Hrvatske i Bosne i Hercegovine”.

Oboje, Plavšiæeva i Mesiæ su pokrenuli nešto što bi moglo da pomogne i drugima da prestanu da posmatraju stvari sa svog uskog nacionalnog stanovišta -- istièe Armatova, dodajuæi da bi to moglo da dovede do istinskog dijaloga o tome šta se dogodilo. “Oni su otvorili vrata za komunikaciju, dok Miloševiæ samo nastavlja destruktivnu manipulaciju koja je odvela Srbiju u desetogodišnju izolaciju. Kao da mu je cilj da se osveti zemlji koja ga je predala Hagu.” -- rekla je na kraju Džudit Armata.

XS
SM
MD
LG