Linkovi

Poèela izborna tišina u Srbiji - 2002-09-27


Izborni zakon utvrðuje da su 48 èasova pre dana održavanja izbora i na dan izbora do zatvaranja biraèkih mesta zabranjeni izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja i javni skupovi i objavljivanje procena rezultata. Zabranjeno je i isticanje propagandnog materijala na biraèkom mestu i na 50 metara od biraèkog mesta.

Konaèno i Republièka izborna komisija usvojila je informaciju o ukupnom broju biraèa za izbore. Predsednik Komisije Radoslav Baæeviæ rekao je da je posle obrade svih sudskih rešenja konaèan broj biraèa u Srbiji 6.553.042.

Inaèe, Republièka izborna komisija akreditovala je 15.944 posmatraèa Centra za slobodne izbore i demokratiju. Portparol Marko Blagojeviæ kaže da æe Centar imati obavezu da prijavi i javnosti objavi svaku nepravilnost na koju posmatraèi budu naišli u svom radu.

Posle skoro dvomeseènih politièkih tenzija u predsednièkim kampanjama, u Srbiji se ponovo na dnevni red vraæaju realni život i ekonomske teme. Govoreæi na skupu o poreskim reformama srpski ministar finansija Božidar Ðeliæ rekao je da æe predstojeæim promenama poreza na promet biti osloboðeni ulje, šeæer, mast, kompjuteri i raèunarski softver i izdavanje stanova i poslovnog prostora. Cilj ovakve poreske reforme je poboljšanje standarda graðana i podsticanje zapošljavanja i investicija, rekao je Ðeliæ, dodajuæi da æe porez na dohodak graðana od 2002. iznositi 14 procenata, a toliki æe biti i porez na dobit preduzeæa što je najniža stopa u Evropi.

Ocenjujuæi da je Srbija zemlja u kojoj se pitanje poreza tretira na najstabilniji i socijalno najpravedniji naèin, srpski premijer Zoran Ðinðiæ izjavio je da æe Svetski ekonomski forum u maju održati konferenciju o konkurentnosti zemalja jugoistoène Evrope i tada bi se moglo videti koliko je Srbija odmakla u reformama. ”Mislim da æemo u maju moæi da budemo bar na nivou konkurentnosti zemalja u regionu, a ako znamo odakle smo krenuli pre godinu i po dana onda mislim da je to ogroman skok, jer ti sa kojima se mi poredimo imaju deset godina prednostu u odnosu na nas,“ rekao je Ðinðiæ.

XS
SM
MD
LG