Linkovi

Buš govorio minerima spašenim iz poplavljenog rudnika - 2002-08-05


Stojeæi usred dobrovoljaèke vatrogasne stanice, u predgradju Pitsburga, i posmatrajuæi rudare, èlanove njihovih porodica i pripadnike spasilaèkih ekipa, predsednik je jednostavno rekao: ”ovde smo da bismo slavili život.“

”Verujem da ono što se dogodilo ovde, u Pansilvaniji, istinski predstavlja ono najbolje u našoj zemlji, ono to ja nazivam ”duhom Amerike.“

”Èudesni rudari,“ kako ih neki zovu, izvuèeni su jedan po jedan iz napuštenog rudarskog okna, u rano jutro 28. jula. Bila je to teška i mukotrpna spasilaèka operacija, tokom koje su radnici - utrkujuæi se sa vremenom - pobušili prolaz kroz 75 metara debelu naslagu zemlje i kamenja. Predsednik je pohvalio rad spasilaèkih ekipa, rekavši da nisu štedele sebe da bi pomogle drugima:

”Došli su da bi radili iz èasa u èas. Mnogi su bili dobrovoljci. Niko nije pitao: ”od koga æu dobiti sledeæu platu.“ Svi su pitali ”Šta mogu da uèinim kao Amerikanac da pomognem susedu u nevolji.“

Izreèene su i tople reèi na raèun porodica, koje nisu gubile nadu, i rudarskih inženjera koji su ponudili svoje tehnièko znanje. Ali predsednik je rekao da je iznad svega duh Amerike otelotvoren u devetorici rudara koji su znali da su jedni drugima potrebni da bi ostali u životu:

”Zbijali su se jedni uz druge da bi zadržali toplotu. Izgovarali su molitve da bi oèuvali prisutnost duha. Shvatili su da moraju da se vežu jedan za drugog kako bi se suprotstavili podzemnim strujama. Njihova odluènost da ostanu zajedno i jedni drugima olakšavaju muke definiše nov duh koji prevladjuje u zemlji, a to je, kada jedan od nas pati onda svi patimo. Da bismo uspeli moramo da ostanemo ujedinjeni.“

Predsednik Buš je rekao da æe duh timskog rada i jedinstva pomoæi Americi da nadvlada krupne izazove sa kojima je suoèena: poraz terorizma, oporavak privrede i eliminaciju džepova siromaštva i oèajanja.

XS
SM
MD
LG