Linkovi

Vlada usvojila zakon protiv mafija - 2002-07-09


Vlada predlaže Parlamentu da Zakon o borbi protiv organizovanog kriminala bude usvojen po hitnom postupku, što bi trebalo da oznaèi poèetak institucionalnog obraèuna sa mafijom u Srbiji. Inaèe, ovaj Zakon predviða uvoðenje institucije specijalnog tužioca koji æe imati veoma široka ovlašæenja i kome æe na raspolaganju biti specijalna jedinic policije, zatim predviðeno je formiranje posebnog odeljenja u beogradskom Okružnom sudu u kome bi se radilo na sluèajevima organizovanog kriminala a predlaže se i otvaranje posebne pritvorske jedinice pri Okružnom zatvoru u Beogradu.

U saopštenju iz srpske vlade navodi se da æe se zakon primenjivati radi otkrivanja i kriviènog gonjenja poèinilaca kriviènih dela u sluèajevima kada je prisutan element organizovanog kriminala: protiv ustavnog ureðenja ili bezbednosti Jugoslavije, protiv èoveènosti i meðunarodnog prava, falsifikovanje i pranje novca, neovlašæena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena trgovina oružjem, municijom ili eksplozivnim materijama, trgovina ljudima, davanje mita, iznuda i otmica. Jugoslovenskoj vladi upuæena je inicijativa za donošenje zakona o posebnim pravilima postupka u suzbijanju organizovanog kriminala.

Pravosuðe je bila tema još jednog sastanka u Beogradu. Srpski ministar pravde Vladan Batiæ i šef pravosuða Meðunarodne civilne misije na Kosovu Žak Kristijan Kadi potpisali su Protokol o ukljuèivanju srpskih sudija i tužilaca u pravosuðe u pokrajini. Prema potpisanom Protokolu srpska Vlada obavezala se da sudijama i tužiocima na Kosovu obezbedi ista prava na socijalno osiguranje i penziju koja imaju u okviru javnog sektora u Srbiji. Obaveze UNMIK–a prema potpisanom Protokolu su, kaže ministar Batiæ, da obezbedi adekvatan i besplatan smeštaj za sudije i tužioce koji budu primljeni na rad u multietnièkom pravosudnom sistemu na Kosovu i Metohiji.

Osim toga UNMIK se obavezao da u roku od šest meseci èlanovima porodica sudija i tužilaca obezbedi zaposlenje i da u zavisnosti od zahteva buduæih srpskih sudija i tužilaca obezbediti delimiènu ili celodnevnu bezbednost.

Potpredsednik republièke Vlade Nebojša Èoviæ najavio je skoro formiranje baze podataka za Kosovo u koju æe uæi informacije o raseljenim licima, njihovim željama za povratak i imovini srpskih preduzeæa i Crkve u Pokrajini. Kroz ovu bazu podataka želimo da na pravimo i novu ponudu u smislu prava izbeglih lica. Ono što moram da naglasim to je da imamo informacije da pojedine politièke strukture pokušavaju da naprave manipulaciju sa interno raseljenim licima tako što æe ih pozvati da blokiraju puteve izmeðu 25. i 28. jula, rekao je Èoviæ.

XS
SM
MD
LG