Linkovi

Analitièari razoèarani govorom predsednika Buša - 2002-06-26


Kalil Šikaki, profesor politièkih nauka na Univerzitetu Bir Zeit na Zapadnoj obali, oèekivao je da æe predsednikov govor dati nadu, pa èak i podsticaj. Ono što je èuo, bio je odluèan, jednostrani napad na Jasera Arafata, koji je oznaèen kao glavna prepreka za formiranje palestinske države.

”Èineæi Arafatovo smenjivanje preduslovom, predsednik je istinski zakomplikovao situaciju. Verujem da æe od svih taèaka koje je predsednik pomenuo, ovo verovatno biti najteža za ispunjenje, odnosno postavlja se pitanje kako æe to njegova administracija da sprovede u delo.“

Veæina Palestinaca podržava predsednika Arafata, izjavio je profesor Šikaki, i ovaj govor uèiniæe ga još popularnijim. Èak i kada bi Palestinci nekako uklonili Arafata, ništa im se ne nudi zauzvrat, sem nejasne vizije privremene države na tri godine, ukoliko se u medjuvremenu uzdrže od nasilja.

”Nije bilo nièega u onome što je predsednik rekao u šta ja mogu da poverujem da daje nadu Palestincima. Država o kojoj je govorio èini se bezosnovanom. Nema suverene vlasti, nema jedinstvene stukture. Pretpostavljam da predsednik nije želeo da to ovako zvuèi, ali verujem da æe njegove reèi ovako biti shvaæene medju veæinom Palestinaca.“

Nedostatak vizije u govoru je alarmantan, ocenio je profesor Šikaki. Jednako izostaje diskusija o kljuènim pitanjima. Što se tièe trogodišnjeg èekanja neke vrstu državnosti, Palestnici su u oèajanju što provode i dane pod represivnim izraelskim policijskim èasom. Šteta od ovog lošeg govora može biti ogranièena, dodao je profesor Šikaki, ukoliko Bušova administracija bude aktivnija u bliskoistoènom konfliktu - na primer pomažuæi Palestincima da sprovedu reforme koje se od njih zahtevaju. Ali za sada nema znakova o takvom mešanju. RAdosni Izraelci izbrojali su sa zadovoljstvom broje ustupke, ocenio je bivši amerièki ambasador u Izraelu, Martin Indik. U govoru predsednika Buša primetili su deset pozitivnih poena za Izrael i nijedan negativan.

”Sudeæi po reakciji politièara i novinara u Izraelu, govor je opšte vidjen kao ne samo pro izraelski, veæ i pro šaronovski. Citiram jednog izraelskog kolumnistu: ”Glas je bio Bušov, ali je govor napisala Šaronova ruka. Izraelski premijer može da zatraži zaštitu autorskih prava.“

Ambasador Indik je izjavio da se slaže sa predsednikom Bušom da Arafat mora da bude smenjen, ali šta je sa ustupcima Palestincima? Reèeno im je da terorizam mora da prestane pre poèetka pregovora o državnosti, što je gotovo nemoguæ zahtev. Ta država je toliko mutna, da ju je teško i zamisliti. Indik je dodao da Bušov govor izgleda da daje odrešene ruke Šaronu.

”U kontekstu sadašnje odluke vlade Izraela da ponovo okupira sedam od osam glavnih gradova na Zapadnoj obali i premijerove naznake da se priprema velika ofanziva u Gazi, govor se u Izraelu tumaèi kao zeleno svetlo za samoodbranu u premijerovom stilu.“

Šaron æe možda zakljuèiti da je vreme za uklanjanje Arafata sa scene, ocenio je ambasador Indik. Iz Vašingtona se u tom sluèaju ne bi èulo mnogo zamerki. Indik smatra da predsednik Buš nema ozbiljan plan za rešenje konflikta. On je zauzet sredjivanjem krize, a ne njenim rešavanjem, a dublja kriz možda tek sledi. Dogadjaji æe uskoro preteæi ovaj govor, dodao je Indik, i tada æe predsednik morati da održi novi govor.

XS
SM
MD
LG