Linkovi

Na sudjenju Slobodanu Miloševiæu svedoèio general Nauman - 2002-06-13


General Klaus Nauman sreo se sa Slobodanom Miloševiæem 1999. godine tri puta, tokom meseci koji su predhodili bombardovanju Jugoslavije od strane snaga NATOa. General Nauman je pred Haškim tribunalom ukazao da su ti sastanci, taènije pregovori, imali za cilj da se Miloševiæ upozori da smanji obim snaga na Kosovu i njihovo prekomerno korišæenje sile, ili æe se -- u protivnom -- suoèiti sa vojnom akcijom NATOa. General Nauman je istakao da je na jednom od tih sastanaka Miloševiæ izjavio nešto što je bilo prosto neverovatno. Govoreæi o zabrinutosti zbog poveæanja stope albanskog stanovništva na Kosovu u odnosu na srpsku populaciju u pokrajini, Slobodan Miloševiæ je izrazio oèekivanje da ce taj problem rešiti do proleæa 1999. godine. General Nauman je tada zamolio Miloševiæa da mu objasni šta pod tim podrazumeva. Evo kakvog se Miloševiæevog odgovora general Nauman priseæa:

”Odgovor je bio - uradiæemo isto što smo uradili u Drenici 1945. i 1946. godine.“

Na pitanje tužioca da li zna šta se dogodilo tih godina, Nauman je uzvratio:

”Naravno da nismo znali i zato smo ga zamolili da nam objasni. Odgovor nam je teško pao, a glasio je - okupili smo ih i streljali.“

General Nauman je rekao da je bio toliko zapanjen da nije ponovo upitao Miloševiæa o dogadjanjima iz èetrdesetih godina. Tokom unakrsnog ispitivanja Miloševiæ je rekao predsedavajuæem sudskog veæa sudiji Rièardu Meju da nikada nije dao, kako je istakao, tu besmislenu i neverovatnu izjavu.

”Gospodine Mej kategorièki tvrdim da ni jednom prilikom nisam rekao da æemo ih okupiti i streljati u Drenici, pošto bi to bilo potpuno besmisleno”.

Slobodan Miloševiæ je proveo najveæi deo prvog sata unakrsnog ispitavanja generala Naumana u raspravi sa sudijom Mejom, koja je u nekoliko navrata izazvala smeh u sudnici. Miloševiæ koji se èesto smeškao, do sada se nije dotakao drugih kljuènih delova svedoèenja generala Naumana. Medju njih spada i tvrdnja Klausa Naumana da mu je jedan general Vojske Jugoslavije rekao da je Miloševiæ osoba koja je povlaèila sve konce na Kosovu i da nema sumnje da su obim i akcije njegovih snaga bile pažljivo planirane i izvedene. Miloševiæ æe o tome možda govoriti sutra kada nastavi unakrsno ispitivanje generala Naumana.

XS
SM
MD
LG